Uchwała Nr 114/1824/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-03-24

Numer 114/1824/2020
w sprawie zmiany Regulaminu Promocji "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Promocja SSPW WP dla OSE)
Data wydania 2020-03-24
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego

UCHWAŁA NR 114/1824/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Promocji "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Promocja SSPW WP dla OSE)

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815) oraz § 2 uchwały Nr XLIV/495/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/199/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016 r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się Regulamin Promocji "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Promocja SSPW WP dla OSE), zatwierdzony Uchwałą Nr 31/385/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
§ 2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do ogłoszenia zmiany Regulaminu Promocji "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Promocja SSPW WP dla OSE).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści