Uchwała Nr 100/1610/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2020-01-30

Numer 100/1610/2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocj zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data wydania 2020-01-30
Departament Departament Zdrowia

Uchwała Nr 100/1610/2020

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.[1]), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.[2]) oraz art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[3]), w związku z § 1 Uchwały Nr XIV/156/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku następujących zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Zadanie 1

 

Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz realizacja działań promujących zdrowie i edukację zdrowotną wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Celem zadania jest realizacja projektów służących:

 1. podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności związanych: ze zdrowiem i chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, czynnikami ryzyka występowania chorób, efektywnymi metodami wzmacniania potencjału zdrowia,
 2. modyfikowaniu zachowań prozdrowotnych jednostki i społeczeństwa, aby móc osiągnąć pożądane i określone postawy wobec zdrowia,
 3. kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie w społeczności lokalnej (programy pilotażowe),
 4. upowszechnianiu badań profilaktycznych.
 5. Dodatkowo premiowane będą działania kierowane do dzieci i młodzieży (0-18) oraz osób starszych (65+).
 • Zadanie 2

 

Realizacja działań i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.

Celem zadania jest realizacja projektów służących:

 1. zwiększeniu dostępności  poradnictwa i wczesnej diagnostyki wad wzroku,
 2. zwiększeniu dostępności poradnictwa i wczesnej diagnostyki cukrzycy,
 3. zwiększeniu dostępności poradnictwa i wczesnej diagnostyki chorób układu oddechowego,
 4. zwiększeniu dostępności poradnictwa w zakresie zdrowego odżywiania.
 5. Dodatkowo premiowane będą działania kierowane do dzieci i młodzieży (0-18) oraz osób starszych (65+).
 • Zadanie 3

 

Realizacja działań i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób zakaźnych wśród mieszkańców województwa podlaskiego,

Celem zadania jest realizacja projektów służących:

 1. zwiększeniu dostępności poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych (z wyłączeniem chorób odkleszczowych),
 2. zwiększeniu dostępności edukacji w zakresie zapobiegania zakażeń HIV i zwalczania AIDS.
 • Zadanie 4

 

Upowszechnianie form profesjonalnej pomocy i wsparcia społecznego osobom narażonym na problemy zdrowia psychicznego, oraz ich opiekunom, mieszkańcom województwa podlaskiego.

Celem zadania jest realizacja projektów służących:

a) zwiększeniu dostępności poradnictwa w zakresie zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży (0-18),

b) poprawie dostępności aktualnych informacji o ofertach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach wsparcia rodzin i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. 

§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego, Portalu Informacyjnym Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1571, poz. 1815.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1570.

[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649.