Uchwała Nr 62/653/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2015-07-14

Numer 62/653/2015
w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Data wydania 2015-07-14
Departament Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 poz. 596 [1]) w związku z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349) uchwala się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Wojewódzką grupę opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich powołaną na potrzeby perspektywy finansowej 2007-2013 uchwałą Nr 84/1072/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania „Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

§ 2. Powołuje się Wojewódzką grupę opiniodawczo-doradczą ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w składzie określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

----------------------

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 poz. 645; z 2014 poz. 379,poz.1072.