Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2012

 Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały
03.01.2012
75/966/2012
konkursu „Produkt europejski z podlaskiego” na produkt rolny lub środek spożywczy kwalifikujący się do rejestracji w europejskim systemie nazw i oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.
ROR
03.01.2012
75/967/2012 
wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
03.01.2012
75/968/2012
wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku.
ZD
03.01.2012
75/969/2012
wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.
ZD
03.01.2012
75/970/2012 
udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji w 2012 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych.
DK
09.01.2012
76/971/2012
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o.
BNW
13.01.2012
77/972/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.
ZD-ROPS
13.01.2012
77/973/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.
ZD-ROPS
13.01.2012
77/974/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku”.
ZD-ROPS
13.01.2012
77/975/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji projektu pn: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m. Bokiny”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
13.01.2012
77/976/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 na rok 2012 i Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 na rok 2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
13.01.2012
77/977/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Rajgrodzie.
DMG
13.01.2012
77/978/2012
ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
DK
13.01.2012
77/979/2012
zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego Teatru Wierszalin.
DK
13.01.2012
77/980/2012
udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” do reprezentowania i zastępowania Województwa Podlaskiego w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz egzekucyjnych i zabezpieczających w sprawach objętych zakresem działania Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”.
EST
13.01.2012
77/9981/2012
powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności.
EST
13.01.2012
77/982/2012
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach, zwołanym na dzień 16 stycznia 2012 roku.
DPR
13.01.2012
77/983/2012
udzielania zamówień publicznych.
BO
17.01.2012
78/984/2012
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
17.01.2012
78/985/2012
przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego komunikatu Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczącego przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
17.01.2012
78/986/2012
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
RPO
17.01.2012
78/987/2012
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w konkursie na realizację projektów „Rynek pracy a kształcenie zawodowe” (RP/KZ) oraz „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” (NSKSZ) w ramach Programu Leonardo da Vinci.
DPR-WUP
17.01.2012
78/988/2012
wyznaczenia przedstawicieli Województwa Podlaskiego w międzynarodowym stowarzyszeniu „EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities”(oryg.) - „EUREGHA - Sieć Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia”.
DWZ
17.01.2012
78/989/2012
podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie na rok 2012.
EST
17.01.2012
78/990/2012
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2012 roku.
EST
17.01.2012
78/991/2012
przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie na 2012 rok.
DK
17.01.2012
78/992/2012
zatwierdzenia Regulaminu Rady Artystycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
DK
17.01.2012
78/993/2012
ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2012.
DPR
17.01.2012
78/994/2012
zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orla.
DPR
17.01.2012
78/995/2012
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych i zabudowy usługowo – handlowo – produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, administracyjną, usługową, hotelową na gruntach wsi Topczykały w gminie Orla.
DPR
17.01.2012
78/996/2012
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku.
EST
24.01.2012
79/997/2012
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
RPO
24.01.2012
79/998/2012
zmieniająca uchwałę nr 73/905/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie przyjęcia Planów Działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.
EST
24.01.2012
79/999/2012
przyjęcia do stosowania procedury monitorowania i sprawozdawczości realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadań delegowanych do samorządów województw.
ROW
24.01.2012
79/1000/2012
odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.
ROR
24.01.2012
79/1001/2012
odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.
ROR
24.01.2012
79/1002/2012
odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.
ROR
24.01.2012
79/1003/2012
odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.
ROR
24.01.2012
79/1004/2012
zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2012 rok.
BO
24.01.2012
79/1005/2012
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 44 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy.
DMG
24.01.2012
79/1006/2012
wynajęcia na okres 30 lat części pomieszczeń w budynku stacji transformatorowej znajdującej się na nieruchomości przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie.
DMG
24.01.2012
79/1007/2012
użyczenia Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku trzech trąbek barokowych.
BI
24.01.2012
79/1008/2012
udzielenia zamówienia na przeprowadzenie próby i badania systemów instalacji wentylacji pożarowej w nowobudowanym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
BI
24.01.2012
79/1009/2012
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk.
DPR
24.01.2012
79/1010/2012
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wysokie Mazowieckie.
DPR
24.01.2012
79/1011/2012
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo – zachodniej części gminy Łomża, z przeznaczeniem pod lokalizację farm wiatrowych.
DPR
24.01.2012
79/1012/2012
zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, dotyczącej części terenów wsi Borkowo.
DPR
24.01.2012
79/1013/2012
zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
FN
24.01.2012
79/1014/2012
zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja obchodów 7 rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II – organizacja koncertu „Z życia do życia” z udziałem zespołu Trybunie Tutki” fundacji – Fundusz Białystok Ojcu Świętemu z siedzibą w Białymstoku.
DK

31.01.2012
80/1015/2012
udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok, Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Białymstoku.
ZD-ROPS
31.01.2012
80/1016/2012
powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia.
ZD-ROPS
31.01.2012
80/1017/2012
powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
ZD-ROPS
31.01.2012
80/1018/2012
powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.
ZD-ROPS
31.01.2012
80/1019/2012
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKS w Suwałkach S.A.
BNW
31.01.2012
80/1020/2012
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.
BNW
31.01.2012
80/1021/2012
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
31.01.2012
80/1022/2012
zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
ZD
31.01.2012
80/1023/2012
zatwierdzenia zmiany w Regulaminie działalności Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.
ZD
31.01.2012
80/1024/2012
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ruchomych aktywów trwałych przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach.
ZD
31.01.2012
80/1025/2012
wyrażenia zgody na wydzierżawienie po przeprowadzeniu przetargu powierzchni użytkowej przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
31.01.2012
80/1026/2012
wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.
ZD
31.01.2012
80/1027/2012
przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
DK
31.01.2012
80/1028/2012
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Filipów.
DPR
31.01.2012
80/1029/2012
powołania członków Komitetu Sterującego ds. realizacji projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
DI
31.01.2012
80/1030/2012
zmian w budżecie województwa podlaskiego w 2012 roku.
FN