Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - wrzesień 2014

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

2.09.2014

253/3652/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Perlejewo. 

DRR

2.09.2014

253/3653/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo.

DRR

2.09.2014

253/3654/2014

zawarcia z Fundacją Technotalenty umowy dotyczącej współpracy w zakresie organizacji konkursu Technotalent 2014.

DRR

2.09.2014

253/3655/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia z Grupą PTWP S.A. umowy dotyczącej współpracy w zakresie organizacji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego - Białystok 2014”.

DRR

2.09.2014

253/3656/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

ROR

2.09.2014

253/3657/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

2.09.2014

253/3658/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

2.09.2014

253/3659/2014

zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na rok szkolny 2014/2015.

EST

2.09.2014

253/3660/2014

zatwierdzenia planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015.

EST

2.09.2014

253/3661/2014

zatwierdzenia planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok szkolny 2014/2015.

EST

2.09.2014

253/3662/2014

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej  Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

ZD

2.09.2014

253/3663/2014

wyrażenia zgody na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu ruchomych aktywów trwałych przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

2.09.2014

253/3664/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

2.09.2014

253/3665/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy.

ZD

2.09.2014

253/3666/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

2.09.2014

253/3667/2014

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu o powierzchni 181,25 m² części nieruchomości położonej w obr. Łuka, gm. Narewka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 954/9 o pow. 4,6545 ha.

DMG

2.09.2014

253/3668/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

2.09.2014

253/3669/2014

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu do nieruchomości położonych w gm. Jeleniewo w obrębie Leszczewo oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 19/2 o pow. 0,1192 ha, nr 20/13 o pow. 0,1792 ha oraz nieruchomości położonych w gm. Szypliszki w obrębie Szelment oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 19/3 o pow. 0,0248 ha, nr 14/14 o pow. 0,2935 ha, nr 14/11 o pow. 0,3477 ha, nr 5/16 o pow. 0,8950 ha, nr 42/5 o pow. 0,3402 ha, nr 14/17 o pow. 0,1964 ha, nr 14/13 pow. 0,1392 ha.

EST

9.09.2014

254/3670/2014

przyjęcia projektu Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Podlaskiego do Kontraktu Terytorialnego oraz przekazania do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

DRR

9.09.2014

254/3671/2014

zawarcia ANEKSU NR 6 do Porozumienia w sprawie  dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z 15 grudnia 2010 r.

EFS

9.09.2014

254/3672/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, Chłodną, T. Noniewicza i L. Waryńskiego w Suwałkach.

DRR

9.09.2014

254/3673/2014

współorganizacji „XI Festynu Archeologicznego Zbucz - Grodzisko 2014”, który odbędzie się w dniu 14 września 2014 r. w Zbuczu.

DK

9.09.2014

254/3674/2014

wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia strony umowy najmu części nieruchomości.

ZD

9.09.2014

254/3675/2014

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZD

9.09.2014

254/3676/2014

powołania komisji przetargowej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Podlaskim róg ul. Sportowej 2 i ul. Kard. St. Wyszyńskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

DMG

9.09.2014

254/3677/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

16.09.2014

255/3678/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna.

BNW

16.09.2014

255/3679/2014

przyjęcia do stosowania Wytycznej Nr 98/5/2014 zmieniającej Procedurę KP-001v. 8z – Obsługa wniosku o przyznanie pomocy dla działań: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” i 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

ROW

16.09.2014

255/3680/2014

wyboru do realizacji kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

RPO

16.09.2014

255/3681/2014

zmieniającej uchwałę Nr 244/3534/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 lipca 2014 roku  w sprawie wyboru do realizacji projektu kluczowego pt.: „Budowa bloku operacyjnego oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Powiatowego w Zambrowie”,   znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

RPO

16.09.2014

255/3682/2014

wyboru do realizacji projektu kluczowego pt: „Utworzenie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Siemiatyczach” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

RPO

16.09.2014

255/3683/2014

wyboru do realizacji projektu kluczowego pt: „Utworzenie Regionalnego Centrum Leczenia Bólu poprzez rozbudowę budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

RPO

16.09.2014

255/3684/2014

przyjęcia Stanowiska Negocjacyjnego Samorządu Województwa Podlaskiego do Kontraktu Terytorialnego.

DRR

16.09.2014

255/3685/2014

udzielenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

DRR

16.09.2014

255/3686/2014

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia o powierzchni 12,96 m2 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Poligonowej 30, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40114/6 o pow. 0,2941 ha.

DMG

16.09.2014

255/3687/2014

wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku rozdzielni elektrycznej znajdującego się na nieruchomości w skład której wchodzą: działka nr 641 położona w obr. Rybaki gm. Michałowo oraz działka nr 88/1 położona w obr. Rudnia, gm. Michałowo.

DMG

16.09.2014

255/3688/2014

zawarcia z Miastem Bielsk Podlaski umowy o współpracy na rzecz rozwoju edukacji i czytelnictwa.

EST

16.09.2014

255/3689/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy.

ZD

16.09.2014

255/3690/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Dyrektorowi  Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.

ZD

16.09.2014

255/3691/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

16.09.2014

255/3692/2014

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

16.09.2014

255/3693/2014

zmiany w Zbiorczym Planie Zamówień Publicznych na 2014 rok.

BO

16.09.2014

255/3694/2014

przyznania dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  za sezon artystyczny 2013 /2014 .

DK

16.09.2014

255/3695/2014

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

DK

16.09.2014

255/3696/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

16.09.2014

255/3697/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

16.09.2014

255/3698/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

16.09.2014

255/3699/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

16.09.2014

255/3700/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

16.09.2014

255/3701/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „IV Międzynarodowy Turniej Oldbojów Stawiski 2014” przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe w Stawiskach.

EST

16.09.2014

255/3702/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZD-ROPS

16.09.2014

255/3703/2014

wyrażenia zgody na zlecenie wykonania usługi polegającej na wdrożeniu nowej funkcjonalności dla eksploatowanego w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku systemu Eurobudżet.

DI

24.09.2014

256/3704/2014

uzgodnienia pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu siemiatyckiego.

DIS

24.09.2014

256/3705/2014

wyboru do realizacji i przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt.: „Michałowo – Juszkowy Gród – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

24.09.2014

256/3706/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

24.09.2014

256/3707/2014

wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa.

ROPS

24.09.2014

256/3708/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 i 25,11 Listopada i Wołodyjowskiego 2/1.

 

DMG

24.09.2014

256/3709/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu zagospodarowania mienia ruchomego Filii w Bielsku Podlaskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

EST

24.09.2014

256/3710/2014

nieodpłatnego przekazania mienia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach Miastu Suwałki.

EST

24.09.2014

256/3711/2014

zawarcia z Ministerstwem Edukacji Narodowej umowy nieodpłatnego przechowania dokumentacji zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EST

24.09.2014

256/3712/2014

powołania Komisji do spraw opiniowania Nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w 2014 roku.

EST

24.09.2014

256/3713/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

DK

24.09.2014

256/3714/2014

użyczenia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach stacji roboczych niezbędnych do przeprowadzenia instruktaży i szkoleń w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

24.09.2014

256/3715/2014

odstąpienia od stosowania uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz realizacji zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie świadczenia usług wsparcia prawno-technicznego do projektu Podlaski System Informacyjny E-zdrowie.

DI

24.09.2014

256/3716/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków współpracy i współdziałania Województwa Podlaskiego z zakładami opieki zdrowotnej działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz ich organami założycielskimi w zakresie realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

24.09.2014

256/3717/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego. 

 

DIS

24.09.2014

256/3718/2014

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

24.09.2014

256/3719/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

24.09.2014

256/3720/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

24.09.2014

256/3721/2014

zmiany Porozumień Partnerskiego zawartego z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w celu wspólnej realizacji na terenie województwa podlaskiego Projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, współfinansowanego w ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

BI

24.09.2014

256/3722/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3723/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3724/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3725/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3726/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3727/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego.

GM

24.09.2014

256/3728/2014

zmiany warunków udzielenia pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

24.09.2014

256/3729/2014

zawarcia umowy o dofinansowanie działań obejmujących przygotowanie organizacji konkursów na aktywizację zawodową młodzieży w ramach Gwarancji dla Młodzieży.

WUP

26.09.2014

257/3730/2014

zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego.

DRR

30.09.2014

258/3731/2014

zatwierdzenia zmian w Cenniku Usług  Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

ROR-ODR

30.09.2014

258/3732/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

ROR

30.09.2014

258/3733/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

30.09.2014

258/3734/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

30.09.2014

258/3735/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

30.09.2014

258/3736/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi  kluczowemu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO

30.09.2014

258/3737/2014

przyjęcia planu prac scaleniowych w województwie podlaskim wykonywanych w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DMG

30.09.2014

258/3738/2014

zawarcia umowy najmu pomieszczeń o pow. 741,64 m², znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej Nr 22, na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

DMG

30.09.2014

258/3739/2014 

uzgodnienia projektu pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Miasta Suwałki.

DIS

30.09.2014

258/3740/2014 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego.

DIS

30.09.2014

258/3741/2014

przekazania uprawnień podległej jednostce organizacyjnej.

DIS

30.09.2014

258/3742/2014

przekazania uprawnień podległej jednostce organizacyjnej.

DIS

30.09.2014

258/3743/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Teatru Wierszalin w Supraślu za rok 2014.

DK

30.09.2014

258/3744/2014

zatrudnienia Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności zwykłego zarządu.

EST

30.09.2014

258/3745/2014

udzielenia dotacji celowej Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZD

30.09.2014

258/3746/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

30.09.2014

258/3747/2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD

30.09.2014

258/3748/2014

rozwiązania Porozumienia Partnerskiego z dnia 10.09.2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Podlaskim i Gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów realizowanego w ramach projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 31.01.2013, Aneksem nr 2 z dnia 19.04.2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 18.03.2014 r.

BI