Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - sierpień 2014

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

05.08.2014

249/3594/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji i przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt: „Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

05.08.2014

249/3595/2014

ogłoszenia konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacji należących do Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie podlaskim na lata 2014-2020.

DRR

05.08.2014

249/3596/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku, obr. 12, w skład której wchodzą działki o numerach: 252/1, 554, 700 i 832.

DMG

05.08.2014

249/3597/2014

wyrażenia zgody na usunięcie 5 drzew znajdujących się na nieruchomości położonej w Białymstoku, obręb 4, oznaczonej jako działki o numerach: 1 i 87/3.

DMG

05.08.2014

249/3598/2014

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD

05.08.2014

249/3599/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

05.08.2014

249/3600/2014

uzgodnienia zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego.

DIS

05.08.2014

249/3601/2014

współorganizacji „IX Inscenizacji Plenerowej – Rekonstrukcja Walk o Nowogród z 1939 roku”, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2014 r. w Nowogrodzie.

DK

05.08.2014

249/3602/2014

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OR

05.08.2014

249/3603/2014

udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do reprezentowania Województwa Podlaskiego w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez starostów w związku z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczących uzgadniania projektów w ramach realizacji inwestycji „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

DI

05.08.2014

249/3604/2014

powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

DK

05.08.2014

249/3605/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

DK

13.08.2014

250/3606/2014

sprawie rozwiązania umowy o zarządzaniu  Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

DK

13.08.2014

250/3607/2014

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

DK

13.08.2014

250/3608/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomościach położonych w Rybakach gm. Michałowo oznaczonych jako działki geodezyjne nr 641 obręb 41 Rybaki i nr 88/1 obręb 40 Rudnia stanowiących własność Województwa Podlaskiego.

ROR

13.08.2014

250/3609/2014

zmieniającej uchwałę nr 74/941/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie połączenia projektów Gminy Drohiczyn realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO

13.08.2014

250/3610/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

ROR

13.08.2014

250/3611/2014

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia oględzin i szacowania szkód łowieckich.

ROR

13.08.2014

250/3612/2014

zatwierdzenia Rocznego Planu Komunikacyjnego na rok 2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROW

13.08.2014

250/3613/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKS w Suwałkach S.A.

BNW

13.08.2014

250/3614/2014

udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

DK

13.08.2014

250/3615/2014

organizacji „I Międzynarodowego Festiwalu Kanał Augustowski w Kulturze Trzech Narodów”.

DK

13.08.2014

250/3616/2014

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

EST

13.08.2014

250/3617/2014

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

EST

13.08.2014

250/3618/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

13.08.2014

250/3619/2014

określenia składu zespołu negocjacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

DRR

18.08.2014

251/3620/2014

zawarcia Porozumienia Partnerskiego z Powiatem Zambrowskim, w celu wspólnej realizacji na terenie Województwa Podlaskiego Projektu pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie V.2 Trasy rowerowe.

BI

18.08.2014

251/3621/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych, dotkniętych uzależnieniem, zamieszkujących województwo podlaskie” przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA”  w Białymstoku.

ZD-ROPS

18.08.2014

251/3622/2014

zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

ROW

18.08.2014

251/3623/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Załuki w gminie Gródek.

DRR

18.08.2014

251/3624/2014

nieodpłatnego przekazania księgozbioru Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży Bibliotece Pedagogicznej w Łomży.

EST

18.08.2014

251/3625/2014

przekazania w drodze darowizny księgozbioru Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

EST

18.08.2014

251/3626/2014

udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania nieruchomością, będącą w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na cele budowlane oraz do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

EST

18.08.2014

251/3627/2014

wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży na wynajem w drodze przetargu części nieruchomości.

ZD

18.08.2014

251/3628/2014

przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń o pow. 741,64 m², znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości  położonej  w Suwałkach  przy ul. Sportowej Nr 22, na rzecz na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

DMG

18.08.2014

251/3629/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomościach gruntowych położonych w Białymstoku, składających się z działek oznaczonych nr geod. 1046 o pow. 2,4682 ha (obr. 4) i 771 o pow. 3,8116 ha (obr. 9) i 44/1 o pow.0,8414 ha (obr. 22).

DMG

18.08.2014

251/3630/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej Finałowy Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Siatkówce Plażowej Mężczyzn” przez Uczniowski Klub Sportowy „Mikolo” w Sokółce.

EST

18.08.2014

251/3631/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „XIX Międzynarodowy Turniej Bokserski Złoty Żubr o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego” przez Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Hajnówka.

 

18.08.2014

251/3632/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

26.08.2014

252/3633/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Procedur stosowanych przez Samorząd Województwa podczas prowadzenia postępowań w sprawach przyznania pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

ROR

26.08.2014

252/3634/2014

zawarcia umowy na realizację zdań  w zakresie orzecznictwa II stopnia przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej.

ZD

26.08.2014

252/3635/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2014 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

ZD

26.08.2014

252/3636/2014

uchylenia uchwały w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i powołania komisji konkursowej.

ZD

26.08.2014

252/3637/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „STOP DLA DYSKRYMINACJI, START DLA TOLERANCJI – Otwarte Mistrzostwa Taekwondo Freestyle” przez Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów.

EST

26.08.2014

252/3638/2014

przyznania Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego Stypendystom, uczestniczącym w realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego.

EST

26.08.2014

252/3639/2014

uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

DIS

26.08.2014

252/3640/2014

uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego.

DIS

26.08.2014

252/3641/2014

uzgodnienia regulaminu organizacyjnego Suwalskiego Parku Krajobrazowego

DIS

26.08.2014

252/3642/2014

zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Wizna w sprawie współorganizacji Zlotu Pamięci Września, który odbędzie się w dniach 13-14 września 2014 roku w Wiźnie.

DK

26.08.2014

252/3643/2014

intencyjnej w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Białystok.

DMG

26.08.2014

252/3644/2014

zawarcia umowy użyczenia z Miastem Grajewo lokalu nr 1 położonego na ul. Osiedle. Południe 36 w Grajewie wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w użytkowaniu wieczystym gruntu.

DMG

26.08.2014

252/3645/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2014

FN

26.08.2014

252/3646/2014

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2014 rok

FN

26.08.2014

252/3647/2014

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2014 roku

FN

26.08.2014

252/3648/2014

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

FN

26.08.2014

252/3649/2014

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, oznaczonej numerem geod. 2285/2.

DMG

26.08.2014

252/3650/2014

udzielenia pełnomocnictwa Panu Romanowi Tadeuszowi Łozińskiemu Zastępcy Dyrektora Biura Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

BI

26.08.2014

252/3651/2014

uchylenia Uchwały Nr 249/3595/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych należących do Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie podlaskim na lata 2014 – 2020.

DRR