Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - październik 2014

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

9.10.2014

259/3749/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

DRR

9.10.2014

259/3750/2014

zgłoszenia wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk.

DRR

9.10.2014

259/3751/2014

zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.

DRR-WUP

9.10.2014

259/3752/2014

przekazania uprawnień Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

DRR-WUP

9.10.2014

259/3753/2014

zmieniającej uchwałę Nr 235/3331/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie zlecenia zadań i udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

ZD-ROPS

9.10.2014

259/3754/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

9.10.2014

259/3755/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawie i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

ROR

9.10.2014

259/3756/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

9.10.2014

259/3757/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

9.10.2014

259/3758/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

9.10.2014

259/3759/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

ROR

9.10.2014

259/3760/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

BNW

9.10.2014

259/3761/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKS w Suwałkach Spółki Akcyjnej.

BNW

9.10.2014

259/3762/2014

wyrażenia zgody Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na zawarcie kolejnych umów najmu do 3 lat.

DMG

9.10.2014

259/3763/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego. 

DIS

9.10.2014

259/3764/2014

realizacji zadania publiczne pn.: „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w kl.  OPP, CADET i OK” przez Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski.

EST

9.10.2014

259/3765/2014

przyznania nagród Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych prowadzących przez Województwo Podlaskie w 2014 r.

EST

9.10.2014

259/3766/2014

zmiany w Zbiorczym Planie Zamówień Publicznych na 2014 rok.

BO

9.10.2014

259/3767/2014

zawarcia umowy o dzieło z dyrektorem Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

DK

9.10.2014

259/3768/2014

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

DK

9.10.2014

259/3769/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

14.10.2014

260/3770/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

EFS

14.10.2014

260/3771/2014

przyjęcia do stosowania Książki Procedur Sporządzanie i poprawa zlecenia płatności oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych dla działań 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

ROW

14.10.2014

260/3772/2014

wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego  do składu komisji konkursowych, które zostaną powołane w celu wyboru kandydatów na stanowiska ordynatorów oddziałów w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach.

ZD

14.10.2014

260/3773/2014

ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

14.10.2014

260/3774/2014

udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy.

ZD

14.10.2014

260/3775/2014

udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy.

ZD

14.10.2014

260/3776/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania  sprawozdania finansowego za rok 2014 Ośrodka „Pogranicze” - sztuk, kultur, narodów w Sejnach.

DK

14.10.2014

260/3777/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Alei Legionów – droga nr 677  i  679 w Łomży.

DMG

14.10.2014

260/3778/2014

nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży Liceum Plastycznemu im. Wojciecha Kossaka w Łomży.

EST

14.10.2014

260/3779/2014

zawarcia Umowy Wykonawczej z Gminą Wiżajny na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania polegającego na wykonaniu podziałów działek położonych w obrębach Bolcie, Leszkiemie, Mauda, Okliny w Gminie Wiżajny w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.

BI

14.10.2014

260/3780/2014

wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania o równowartości przewyższającej w złotych polskich 20 mln poprzez zawarcie pomiędzy „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. a Koleje Śląskie Sp. z o.o. umowy dzierżawy 28 elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usługi utrzymania, w przypadku wyboru oferty „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. jako najkorzystniejszej.

DIS

14.10.2014

260/3781/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

14.10.2014

260/3782/2014

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na dokonywanie czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

EST

16.10.2014

261/3783/2014

pożyczki dla Gminy Nowy Dwór.

DIS

21.10.2014

262/3784/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt: „Podlaskie - odwieczna potrzeba natury”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

RPO

21.10.2014

262/3785/2014

upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Projektu systemowego pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) realizowanego w ramach poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

DRR

21.10.2014

262/3786/2014

w sprawie III okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego.

DRR

21.10.2014

262/3787/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.

ROR

21.10.2014

262/3788/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.

ROR

21.10.2014

262/3789/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

21.10.2014

262/3790/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich

ROR

21.10.2014

262/3791/2014

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

OR

21.10.2014

262/3792/2014

realizacji zadania publicznego pn. „WODY SUWALSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – ich ochrona poprzez działania edukacyjne i prewencyjne” przez Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”.

DIS

21.10.2014

262/3793/2014

realizacji zadania publicznego pn. „Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu Podlasia poprzez wydanie jubileuszowego kalendarza ściennego z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

DIS

21.10.2014

262/3794/2014

realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie aktywnych form ochrony przyrody poprzez edukację ekologiczną i zimowe dokarmianie ptaków w PKPK” przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”.

DIS

21.10.2014

262/3795/2014

wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia strony umowy najmu części nieruchomości.

ZD

21.10.2014

262/3796/2014

udzielenia dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZD

21.10.2014

262/3797/2014

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny aktywu ruchomego trwałego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

21.10.2014

262/3798/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości położnej w Białymstoku przy ul. Złotej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 17 nr geod. 420.

DMG

21.10.2014

262/3799/2014

zmian w budżecie województwa na rok 2014.

FN

21.10.2014

262/3800/2014

ustanowienia pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DK

21.10.2014

262/3801/2014

wyrażenia zgody na zakup samochodu osobowego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku wraz z jednoczesną sprzedażą używanego samochodu Skoda Octavia numer rej. BI 66834 w formie wkładu własnego Urzędu w cenę  zakupu nowego samochodu oraz  udzielenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pełnomocnictwa do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu związanych z sprzedażą i kupnem samochodów w ww. formie.

DRR-WUP

28.10.2014

263/3802/2014

wyrażenia zgody na przeniesienie prawa posiadania nabytych dóbr objętych operacją w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROW

28.10.2014

263/3803/2014

ogłoszenia szóstego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi z wyłączeniem priorytetu „gospodarka wodna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

28.10.2014

263/3804/2014

ogłoszenia terminu szóstego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresach gospodarki wodno-ściekowej oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

ROW

28.10.2014

263/3805/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomża.

DRR

28.10.2014

263/3806/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sokoły.

DRR

28.10.2014

263/3807/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo.

DRR

28.10.2014

263/3808/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

RPO

28.10.2014

263/3809/2014

zlecenia zadań i udzielenia dotacji  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 r., podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – II edycja.

ZD - ROPS

28.10.2014

263/3810/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim.

ZD-ROPS

28.10.2014

263/3811/2014

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.

ZD

28.10.2014

263/3812/2014

przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń o pow.586,62 m², znajdujących się w budynku administracyjnym na nieruchomości położonej przy ul. M.C. Skłodowskiej 1, na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży.

DMG

28.10.2014

263/3813/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Porosły, gm. Choroszcz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 101/2.

DMG

28.10.2014

263/3814/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości SP ZOZ  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26.

DMG

28.10.2014

263/3815/2014

realizacji zadania publicznego pn. Wydanie i bezpłatne rozpowszechnienie publikacji „Cena przyrody” Profesora Tomasza Żylicza przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

DIS

28.10.2014

263/3816/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

28.10.2014

263/3817/2014

ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków.

EST

28.10.2014

263/3818/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.

OR

28.10.2014

263/3819/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizacje w 2014 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK

30.10.2014

264/3820/2014

przyjęcia projektu aktu założycielskiego WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.

BNW