Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - marzec 2014

 

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

04.03.2014

221/3086/2014

dotyczącej podpisania umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

DRR-WUP

04.03.2014

221/3087/2014

powierzenia niektórych zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do realizacji dla Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku oraz odstąpienia od stosowania zasad i trybu udzielenia zamówienia publicznego.

ROR

04.03.2014

221/3088/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2008-2015 projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013,  Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”.

EFS

04.03.2014

221/3089/2014

przyjęcia do stosowania Książki Procedur Obsługa wniosku o płatność dla działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013.

ROW

04.03.2014

221/3090/2014

wyrażenia zgody na przeniesienie prawa posiadania nabytych dóbr objętych operacją w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

04.03.2014

221/3091/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szepietowo.

DRR

04.03.2014

221/3092/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbójna.

DRR

04.03.2014

221/3093/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, dotyczącej terenów wsi Lachowo z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

DRR

04.03.2014

221/3094/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kulesze Kościelne.

DRR

04.03.2014

221/3095/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno.

DRR

04.03.2014

221/3096/2014

ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2014.

DRR

04.03.2014

221/3097/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Sochonie i Wólka-Przedmieście w gminie Wasilków.

DRR

04.03.2014

221/3098/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Wasilkowa w rejonie ulic: M. Konopnickiej, B. Prusa, Grodzieńskiej, Zajęczej, Sosnowej, Ks. W. Rabczyńskiego.

DRR

04.03.2014

221/3099/2014

udzielenia dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

DRR

04.03.2014

221/3100/2014

zapewnienia realizacji zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w latach 2014-2015.

ZD - ROPS

04.03.2014

221/3101/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o.

BNW

04.03.2014

221/3102/2014

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego do podpisywania protokołów odbioru produktów, powstałych w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

04.03.2014

221/3103/2014

wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników majątkowych.

BO

04.03.2014

221/3104/2014

przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

EST

04.03.2014

221/3105/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „II Międzynarodowy Turniej Siatkówki” przez Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Siatkówki Łapy” w Łapach.

EST

04.03.2014

221/3106/2014

przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2013 roku.

EST

04.03.2014

221/3107/2014

zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania organizacjom pozarządowym i podmiotom określonym w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DK

04.03.2014

221/3108/2014

powołania komisji przetargowej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Podlaskim róg ul. Sportowej 2 i ul. Kard. St. Wyszyńskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

DMG

04.03.2014

221/3109/2014

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26.

DMG

04.03.2014

221/3110/2014

udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

04.03.2014

221/3111/2014

dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

04.03.2014

221/3112/2014

nabycia nakładów na ściankę szczelną wybudowaną przez Hydrobud Kielczyk Spółka Jawna na terenie budowy wodnego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki.

BI

04.03.2014

221/3113/2014

wyrażenia zgody na odroczenie do 12 miesięcy terminu zapłaty części należności głównej wraz z należnościami ubocznymi.

FN

04.03.2014

221/3114/2014

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ekspertem zewnętrznym Panią Ewą Welc, polegającej na świadczeniu usług specjalistycznych w zakresie analizy i opiniowania dokumentów związanych z oceną oddziaływania na środowisko oraz pozwoleniem na budowę, niezbędnych przy realizacji projektów współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

DRR

04.03.2014

221/3115/2014

zlecenia realizacji zadania pn.: Polska – Rosja-Białoruś Horyzonty współpracy naukowej humanistów. Debata i Uroczystość uhonorowania zasłużonych ludzi kultury z Białorusi i Rosji Stowarzyszenia Naukowego „Oikoumene” z siedzibą w Białymstoku.

DK

 

11.03.2014

222/3116/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

RPO

11.03.2014

222/3117/2014

udzielenia upoważnienia pracownikom Referatu ds. Procedury Odwoławczej i Postępowań Administracyjnych w Departamencie Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dokonywania czynności administracyjnych dotyczących prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego na realizację Projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-011/09 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji galanterii śniadaniowej pszenno-kukurydzianej”, w szczególności do przeprowadzenia postępowania dowodowego.

RPO

11.03.2014

222/3118/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo i Żabikowo.

DRR

11.03.2014

222/3119/2014

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

EST

11.03.2014

222/3120/2014

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

EST

11.03.2014

222/3121/2014

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

EST

11.03.2014

222/3122/2014

odmowy udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej na realizację zadania publicznego pn.: „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Wojewódzkich do lat 18 w Futsalu.

EST

11.03.2014

222/3123/2014

wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach i powołania komisji konkursowej.

ZD

11.03.2014

222/3124/2014

udzielenia dotacji, podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, wynikających z „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w 2014 roku”.

ZD

11.03.2014

222/3125/2014

przeznaczenia do wydzierżawienie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy.

DMG

11.03.2014

222/3126/2014

uchwalenia Regulaminu Plebiscytu o Nagrodę Podlaskich Konsumentów w Konkursie Podlaska Marka Roku.

DWZ

11.03.2014

222/3127/2014

wskazania osób, które obejmą mandat Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

DK

11.03.2014

222/3128/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

11.03.2014

222/3129/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku, oznaczonej jako działka nr 1046 obr. 4.

DMG

  

18.03.2014

223/3130/2014

zawarcia Aneksu nr 3 do porozumienia Partnerskiego zawartego z dniu 10.09.2012 r. w sprawie realizacji zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” realizowanego w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013.

BI

18.03.2014

223/3131/2014

zawarcia Umowy Wykonawczej z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” realizowanego w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”, współfinansowanego w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

BI

18.03.2014

223/3132/2014

przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010 – 2018”.

ZD-ROPS

18.03.2014

223/3133/2014

przekazania do oceny Komisji Europejskiej projektu kluczowego pt: „Stadion piłkarski w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, realizowanego w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.00-20-011/10-03, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

RPO

18.03.2014

223/3134/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013.

DRR

18.03.2014

223/3135/2014 

wyrażenia zgody Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18 oznaczonej numerem geodezyjnym 369/2 w obr. 17.

DMG

18.03.2014

223/3136/2014 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu województwa w 2014 r. z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

EST

18.03.2014

223/3137/2014 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2014 r.

EST

18.03.2014

223/3138/2014

promocji województwa podlaskiego przez Piotra Kuryło w ramach kampanii wizerunkowej poprzez sport oraz odstąpienia od stosowania zasad i trybu udzielenia zamówienia publicznego.

EST

18.03.2014

223/3139/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” – Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. – Regionalne strategie innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków budżetu Województwa Podlaskiego.

EST

18.03.2014

223/3140/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

18.03.2014

223/3141/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

ZD

18.03.2014

223/3142/2014

wyboru przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej w celu wyboru kandydata na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Leczenia Bólu w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

ZD

18.03.2014

223/3143/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego.

DIS

18.03.2014

223/3144/2014

uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania i określenia zasad działania sądu konkursowego do spraw oceny prac konkursowych zgłoszonych w ramach konkursu na przygotowanie koncepcji kampanii medialnej.

EST

  

25.03.2014

224/3145/2014

rozwiązania umowy nr UDA-POKL.09.01.02-20-934/13-00 z dnia 26 listopada 2013 roku o dofinansowanie Projektu pt. „Indywidualizacja z Gminą Sidra szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

25.03.2014

224/3146/2014

przyjęcia sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za 2013 rok.

DIS

25.03.2014

224/3147/2014

powołania Komitetu Monitorującego Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim.

ZD -ROPS

25.03.2014

224/3148/2014

zatwierdzenia listy operacji w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

ROW

25.03.2014

224/3149/2014

ogłoszenia terminu piątego naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresach gospodarki wodno-ściekowej oraz tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych.

ROW

25.03.2014

224/3150/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

DRR

25.03.2014

224/3151/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska, dla działki o nr ewid. 53/3 z obrębu ewid. Sucha Rzeczka.

DRR

25.03.2014

224/3152/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kolejowych w śródmieściu Suwałk.

DRR

25.03.2014

224/3153/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płaska, dla dziełek o nr ewid. 45/11 z obrębu ewid. Macharce.

DRR

25.03.2014

224/3154/2014

zmieniającej uchwałę Nr 213/3018/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wyboru do realizacji i przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt.: „Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego,  Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

25.03.2014

224/3155/2014

zawieszenia podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu z listy rezerwowej nr WND-RPPD.01.04.02-20-126/12 firmy „ARANDO” Sp. z o.o. oraz wykreślenia projektu z listy rezerwowej nr WND-RPPD.01.04.02-20-104/12 firmy Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń Mroczkowski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

RPO

25.03.2014

224/3156/2014

wyboru do realizacji kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach Działania 1.4.

RPO

25.03.2014

224/3157/2014

udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3158/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3159/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3160/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3161/2014

udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3162/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3163/2014

udzielenia dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3164/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3165/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3166/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-DI20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3167/2014

udzielenia dotacji celowej dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3168/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3169/2014

udzielenia dotacji celowej dla Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego na opłacenie faktur za usługi Inżyniera Kontraktu do projektu przyjętego do realizacji decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00  w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

25.03.2014

224/3170/2014

wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr L. Rydygiera w Suwałkach na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.

ZD

25.03.2014

224/3171/2014

wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z obowiązującej umowy najmu, garażu położonego w Grajewie przy ul. Kolejowej 10.

DMG

25.03.2014

224/3172/2014

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Nr 17 położonego w budynku przy ul. Stołecznej 28 w Choroszczy.

DMG

25.03.2014

224/3173/2014

przyznania stypendiów doktorantom w ramach realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” – Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. – Regionalne strategie innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i środków budżetu Województwa Podlaskiego.

EST

25.03.2014

224/3174/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok

FN

25.03.2014

224/3175/2014

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych  województwa podlaskiego za  2013 rok

FN

25.03.2014

224/3176/2014

możliwości zlecenia realizacji zadania publicznego pn.: „Akademia Kultury Podlaskiej” Towarzystwa AMICUS z siedzibą w Białymstoku.

DK

25.03.2014

224/3177/2014

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK

25.03.2014

224/3178/2014

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

FN

25.03.2014

224/3179/2014

przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2013 rok.

FN