Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - listopad 2014

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

4.11.2014

265/3821/2014

przyjęcia do stosowania Książki Procedur Obsługa wniosku o płatność dla działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013.

ROW

4.11.2014

265/3822/2014

rozwiązania Umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-145/12-00 z dnia 08.04.2014 r. z „Polskie Elektrownie Wiatrowe Rotor Kolno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, z siedzibą w Krakowie ul. Sienna 11 lok. 1, 31-041 Kraków, z powodu zaprzestania realizacji Projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-145/12 „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych elektrowni wiatrowych”, nieusunięcia w terminie określonym przez Instytucję Zarządzającą RPOWP stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, niedostarczenia wymaganych dokumentów oraz niedopełnienia obowiązku systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu i przekazywania do IZ okresowych sprawozdań.

RPO

4.11.2014

265/3823/2014

rozwiązania bez wypowiedzenia Umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20-066/13-00 o dofinansowanie Projektu „Stworzenie elektrowni fotowoltaicznej w Skindzierzu”, zawartej  dnia 05.12.2013r. z FotoEnergia s.c. Tomasz Gutowski, Piotr Siwicki, Andrzej Chrustowicz, Krzysztof Krawiec - zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 i 8 wymienionej umowy.

RPO

4.11.2014

265/3824/2014

zawarcia umowy o dzieło z dyrektorem Teatru Wierszalin.

DK

4.11.2014

265/3825/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2014 w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

DK

4.11.2014

265/3826/2014

wyrażenia zgody na zawarcie przez „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z „PKP Intercity” S.A. umowy dotyczącej świadczenia kolejowych usług przewozowych przez ,,PKP Intercity” S.A. na rzecz „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w okresie od 01.11.2014 r. do 31.12.2014 r. o wartości przedmiotu umowy przewyższającej 20 000 000,00 zł.

DIS

4.11.2014

265/3827/2014

przyznania stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014”.

EST

4.11.2014

265/3828/2014

wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży na wynajem w drodze przetargu części nieruchomości.

ZD

4.11.2014

265/3829/2014

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

4.11.2014

265/3830/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

4.11.2014

265/3831/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku za 2014 rok.

ZD

4.11.2014

265/3832/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3833/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3834/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3835/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3836/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3837/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3838/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3839/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr L. Rydygiera w Suwałkach za 2014 r.

ZD

4.11.2014

265/3840/2014

wyboru przedstawicieli do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

DRR

4.11.2014

265/3841/2014

powołania Podlaskiego Forum Terytorialnego oraz Zespołu Zadaniowego ds. realizacji strategii.

DRR

4.11.2014

265/3842/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

DRR

4.11.2014

265/3843/2014

wyrażenia opinii o włączeniu nieruchomości w granice Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Województwa Podlaskiego.

DRR

4.11.2014

265/3844/2014

ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.

BNW

4.11.2014

265/3845/2014

określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.

BNW

4.11.2014

265/3846/2014

określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie.

BNW

12.11.2014

266/3847/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie ciepłych posiłków osobom bezdomnym oraz potrzebującym” przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej.

ZD-ROPS

12.11.2014

266/3848/2014

rozwiązania Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.01.00-20-003/13-00 z dnia 27.09.2013 r. z ROSTI (POLSKA) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok z powodu zaprzestania realizacji projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-003/13 „Inwestycja w infrastrukturę badawczo-rozwojową Centrum Innowacji Rosti szansą na zwiększenie konkurencyjności”.

RPO

12.11.2014

266/3849/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO

12.11.2014

266/3850/2014

zawarcia umowy o dzieło z dyrektorem Teatru Wierszalin w Supraślu.

DK

12.11.2014

266/3851/2014

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za rok 2014.

DK

12.11.2014

266/3852/2014

przyznania świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

EST

12.11.2014

266/3853/2014

udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na dokonywanie czynności prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją projektu „Doświadczenie w komunikacji międzykulturowej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci.

EST

12.11.2014

266/3854/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

12.11.2014

266/3855/2014

wyrażenia zgody Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia strony umowy najmu części nieruchomości.

ZD

12.11.2014

266/3856/2014

przekazania w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej o nr geod. 2508/4 i 2502/3.

DMG

12.11.2014

266/3857/2014

powołania komisji przetargowej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

DMG

12.11.2014

266/3858/2014

przyjęcia i skierowania do konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”.

DIS

12.11.2014

266/3859/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

BNW

12.11.2014

266/3860/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szelmencie w organizacji.

BNW

12.11.2014

266/3861/2014

nabycia na rzecz Województwa Podlaskiego prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, oznaczonej jako działka nr 1252/7 oraz użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 56043/123853 części nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie oznaczonej jako działka nr 1252/5.

DMG

12.11.2014

266/3862/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok.

FN

14.11.2014

267/3863/2014

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

FN

14.11.2014

267/3864/2014

projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 r.

FN

18.11.2014

268/3865/2014

zwiększenia dofinansowania projektowi Gmina Trzcianne - UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00, pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

RPO

18.11.2014

268/3866/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn.

DRR

18.11.2014

268/3867/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

18.11.2014

268/3868/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

18.11.2014

268/3869/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

18.11.2014

268/3870/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

ROR

18.11.2014

268/3871/2014

przyjęcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia nr U/126/1/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zapewniającego realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

ROPS

18.11.2014

268/3872/2014

zawarcia umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz program jego działania.

DK

18.11.2014

268/3873/2014

powołania dyrektora Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

DK

18.11.2014

268/3874/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

18.11.2014

268/3875/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

18.11.2014

268/3876/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

18.11.2014

268/3877/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

18.11.2014

268/3878/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 

ZD

18.11.2014

268/3879/2014

użyczenia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku stacji roboczych wraz z monitorami, niezbędnych do przeprowadzenia instruktażu i szkoleń w ramach realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

18.11.2014

268/3880/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

18.11.2014

268/3881/2014

zmian do projektu uchwały Sejmiku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

FN

18.11.2014

268/3882/2014

zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok.

FN

18.11.2014

268/3883/2014

udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

18.11.2014

268/3884/2014

ogłoszenia otwartych konkursów ofert ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK