Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - kwiecień 2014

 

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

1.04.2014

226/3180/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki – Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo, Kacprowo i Wierzbowo, gmina Grajewo.

DRR

1.04.2014

226/3181/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, Ludwika Waryńskiego, Wesołą i Wigierską w Suwałkach.

DRR

1.04.2014

226/3182/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. 

DRR

1.04.2014

226/3183/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ulic W. Wysockiego i W. Jagiełły).

DRR

1.04.2014

226/3184/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Państwa Polskiego).

DRR

1.04.2014

226/3185/2014

wyrażenia zgody na przeniesienie prawa posiadania nabytych dóbr objętych operacją w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

ROW

1.04.2014

226/3186/2014

współorganizacji plebiscytów „Rolnik Roku 2014” i „Nasz Sołtys 2014”.

ROR

1.04.2014

226/3187/2014

organizacji uroczystości wspomnienia Świętego Izydora Oracza, patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy.

ROR

1.04.2014

226/3188/2014

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

DK

1.04.2014

226/3189/2014

przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przez Województwo Podlaskie w roku 2015.

DIS

1.04.2014

226/3190/2014

porozumienia w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu zambrowskiego.

DIS

1.04.2014

226/3191/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Puchar Polski Kyokushin Karate IBK 2014” przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu.

EST

1.04.2014

226/3192/2014

udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego oraz na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w 2014 roku związanych z realizacją zadania pn.: „Parada Województwa Podlaskiego – 2013” w ramach projektu „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

EST

1.04.2014

226/3193/2014

udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku.

EST

1.04.2014

226/3194/2014

zawarcia z Województwem Świętokrzyskim umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

EST

1.04.2014

226/3195/2014

współorganizacji spotkania okolicznościowego połączonego z prezentacją produktów lokalnych na terenie ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja 2014 r.

ROR

 

8.04.2014

227/3196/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o.

BNW

8.04.2014

227/3197/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o. o.

BNW

8.04.2014

227/3198/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

ZD-ROPS

8.04.2014

227/3199/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy społecznej, objętego „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

ZD-ROPS

8.04.2014

227/3200/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

ZD-ROPS

8.04.2014

227/3201/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”.

ZD-ROPS

8.04.2014

227/3202/2014

przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

DRR

8.04.2014

227/3203/2014

organizacji „Warsztatów kulinarnych podczas czwartkowych obiadów dla zdrowia”.

ROR

8.04.2014

227/3204/2014

udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.

ZD

8.04.2014

227/3205/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

8.04.2014

227/3206/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

8.04.2014

227/3207/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

8.04.2014

227/3208/2014

podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2014 r. na zadanie Samorządu Województwa Podlaskiego – dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczące obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

ZD

8.04.2014

227/3209/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach za 2013 rok.

ZD

8.04.2014

227/3210/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 r. osobie pełniącej obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach.

ZD

8.04.2014

227/3211/2014

przyznania świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

EST

8.04.2014

227/3212/2014

przyznania świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

EST

8.04.2014

227/3213/2014

przyznania świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

EST

8.04.2014

227/3214/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2014

FN

  

15.04.2014

228/3215/2014

wsparcia działań promocyjnych Województwa Podlaskiego poprzez współorganizację uczestnictwa grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Słobódce w Światowej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination”.

DWZ

15.04.2014

228/3216/2014

przyjęcia do stosowania Książki Procedur Obsługa wniosku o płatność dla działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013.

ROW

15.04.2014

228/3217/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock.

DRR

15.04.2014

228/3218/2014

wyboru do realizacji projektu kluczowego pt.: „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwiga Rydygiera w Suwałkach”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

RPO

15.04.2014

228/3219/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach za 2013 rok.

ZD

15.04.2014

228/3220/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

ZD

15.04.2014

228/3221/2014

wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na wynajem w drodze przetargu części nieruchomości.

ZD

15.04.2014

228/3222/2014

udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach.

ZD

15.04.2014

228/3223/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

15.04.2014

228/3224/2014

złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 8 grudnia 2011 r. Nr DGE-I.6831.249.2011 w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie nr 1 (Bacieczki), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 400 o pow. 2,1572 ha.

DMG

15.04.2014

228/3225/2014

złożenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Suwałki z dnia 15 lutego 2011 r. Nr IG.6831.2.2011.IG.A w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w obr. Dubowo Drugie, gm. Suwałki oznaczonej jako działka nr 227/22 o pow. 2,0248 ha.

DMG

15.04.2014

228/3226/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzewa rosnącego na działce Nr 369/2 przy ul. Warszawskiej Nr 18 w obr. Nr 17 Bojary.

DMG

15.04.2014

228/3227/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na częściach nieruchomości położonych w Białymstoku, oznaczonych jako działki o numerach: 454 (obr. 3), 203 (obr. 11 ), 625 i 1503 (obr. 14).

DMG

15.04.2014

228/3228/2014

powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZD-ROPS

15.04.2014

228/3229/2014

powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZD-ROPS

15.04.2014

228/3230/2014

powołania i określenia zasad działania Komisji Konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.

ZD-ROPS

15.04.2014

228/3231/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

BNW

15.04.2014

228/3232/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3233/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3234/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3235/2014

udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3236/2014

udzielenia dotacji celowej dla Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3237/2014

udzielenia dotacji celowej dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3238/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy  na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3239/2014

udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3240/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3241/2014

udzielenia dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3242/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3243/2014

udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3244/2014

udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży na pokrycie w 2014 roku wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.

DI

15.04.2014

228/3245/2014

zaopiniowania kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

DK

15.04.2014

228/3246/2014

zawarcia z Miastem Suwałki Porozumienia Partnerskiego nr 2 w sprawie wspólnej realizacji na terenie Miasta Suwałki, w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Osi priorytetowej V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania V.2 Trasy rowerowe, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką  nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

BI

15.04.2014

228/3247/2014

zmian w budżecie województwa na 2014 rok

FN

15.04.2014

228/3248/2014

ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

DIS

15.04.2014

228/3249/2014

zawarcia z Mediami Regionalnymi Sp. z o.o. umowy dotyczącej współpracy w zakresie organizacji IV edycji Konkursu „Mój Pomysł Mój Biznes 2014”.

DRR

15.04.2014

228/3250/2014

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

DK

  

22.04.2014

229/3251/2014

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za rok 2013.

ROR-ODR

22.04.2014

229/3252/2014

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za rok 2013.

ROR-ODR

22.04.2014

229/3253/2014

zatwierdzenia zmian w Cenniku Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

ROR-ODR

22.04.2014

229/3254/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach za 2013 rok.

ZD

22.04.2014

229/3255/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

22.04.2014

229/3256/2014

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodku Rehabilitacji w Suwałkach.

ZD

22.04.2014

229/3257/2014

wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na wykonanie dodatkowej pracy.

ZD

22.04.2014

229/3258/2014

przyjęcia Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 r.

DRR-WUP

22.04.2014

229/3259/2014

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 r.

DRR-WUP

22.04.2014

229/3260/2014

przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt.: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.

RPO

22.04.2014

229/3261/2014

organizacji konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” oraz przyjęcia regulaminu konkursu.

ROR

22.04.2014

229/3262/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

22.04.2014

229/3263/2014

odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

22.04.2014

229/3264/2014

wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

22.04.2014

229/3265/2014

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OR

22.04.2014

229/3266/2014

wyrażenia zgody PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 ul. Garbarska 21 A w imieniu, którego działa PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok 15-950 Białystok ul. Elektryczna 13  na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Łomży przy ul. Kazańskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 12191 /1.

DMG

22.04.2014

229/3267/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w Łomży w pasie drogowym Al. Legionów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geod. 10428/6.

DMG

22.04.2014

229/3268/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na działce położonej w Choroszczy oznaczonej nr geod. 101/26 stanowiącej własność Województwa Podlaskiego.

DMG

22.04.2014

229/3269/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie” przez Klub Sportowy Białystok.

EST

22.04.2014

229/3270/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „XIII Ogólnopolskie  Wiosenne Biegi Uliczne – Mońki 2014” przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GIM-NET” w Mońkach.

EST

22.04.2014

229/3271/2014

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

EST

22.04.2014

229/3272/2014

ogłoszenia otwartego konkursu na wyłonienie podmiotu do realizacji działań projektu: „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja.

EST

22.04.2014

229/3273/2014

zawarcia z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną umowy użyczenia wyposażenia (sprzętu i umeblowania) zakupionego przez Województwo Podlaskie w ramach realizacji projektu pn. „Podlaskie - odwieczna potrzeba natury” współfinansowanego ze środków EFRR.

EST

22.04.2014

229/3274/2014

Zawarcia z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną umowy o współpracy w zakresie działania Centrum Informacji Turystycznej.

EST

22.04.2014

229/3275/2014

porozumienia w zakresie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Białegostoku.

DIS

22.04.2014

229/3276/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku netto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2013.

DIS

22.04.2014

229/3277/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku netto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2013.

DIS

22.04.2014

229/3278/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku netto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2013.

DIS

22.04.2014

229/3279/2014

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podlaskiego na zgromadzeniu wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a.

DIS

22.04.2014

229/3280/2014

zakończenia z dniem 30 kwietnia 2014 r. realizacji projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa”.

BI

22.04.2014

229/3281/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia działań promocyjnych województwa podlaskiego poprzez współorganizację uczestnictwa grupy uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Słobódce w Światowej Olimpiadzie Kreatywności „Destination Imagination”.

GM

22.04.2014

229/3282/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „III Łomżyńskie Targi Turystyczne” przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska w Drozdowie.

EST

 

29.04.2014

230/3283/2014

przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia nr U/126/1/2014 z dnia 7 marca 2014 roku zapewniającego realizację zadania pod nazwą „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.

ZD-ROPS

29.04.2014

230/3284/2014

wyrażenia zgody Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na dokonanie czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa.

ZD-ROPS

29.04.2014

230/3285/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

BNW

29.04.2014

230/3286/2014

wysokości nagrody Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na rok 2014.

EST

29.04.2014

230/3287/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej Półfinałów Mistrzostw Polski Kadetów U-16 w Białymstoku” przez Podlaski Klub Koszykówki „Żubry” Białystok.

EST

29.04.2014

230/3288/2014

realizacji zadania publicznego pn.: „1/2 Finału Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Młodzików” przez Uczniowski Klub Sportowy „Osiedla Bacieczki” w Białymstoku.

EST

29.04.2014

230/3289/2014

udzielenia dotacji na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

EST

29.04.2014

230/3290/2014

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2014 r.

EST

29.04.2014

230/3291/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg powiatowych na terenie Województwa Podlaskiego.

DIS

29.04.2014

230/3292/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

29.04.2014

230/3293/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

RPO

29.04.2014

230/3294/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO