Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - czerwiec 2014

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

2.06.2014

238/3405/2014

zawarcia Porozumienia pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Podlaskiego w sprawie dofinansowania realizacji działań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES.

WUP

2.06.2014

238/3406/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, Administracja samorządowa” znajdującemu się w Indykatywnym  Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej IV. Społeczeństwo Informacyjne.

RPO

2.06.2014

238/3407/2014

rozwiązania bez wypowiedzenia Umowy nr UDA-RPPD.04.01.00-20-009/12-00 o dofinansowanie Projektu „Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy”.

RPO

2.06.2014

238/3408/2014

wyboru do realizacji kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

RPO

2.06.2014

238/3409/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji oraz przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Wojewoda Podlaski.

RPO

2.06.2014

238/3410/2014

przyznania nagrody rocznej Panu Janowi Zalewskiemu Dyrektorowi Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

ROR

2.06.2014

238/3411/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

BNW

2.06.2014

238/3412/2014

wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach i powołania komisji konkursowej.

ZD

2.06.2014

238/3413/2014

drugiego postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach i powołania komisji konkursowej.

ZD

2.06.2014

238/3414/2014

powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

2.06.2014

238/3415/2014

wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy na odstąpienie od przetargu w celu wyłonienia stron umowy najmu części nieruchomości.

ZD

2.06.2014

239/3416/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Pani Barbarze Alicji Chwalibóg.

GM

2.06.2014

239/3417/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Pani Barbarze Pietraszuk.

GM

2.06.2014

239/3418/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Pani Gabrieli Walczak.

GM

2.06.2014

239/3419/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Bernardowi Banaszukowi.

GM

2.06.2014

239/3420/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Stanisławowi Antoniukowi.

GM

2.06.2014

239/3421/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Kazimierzowi Rosińskiemu.

GM

2.06.2014

239/3422/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Ireneuszowi Choroszucha.

GM

2.06.2014

239/3423/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Stanisławowi Pogorzelskiemu.

GM

2.06.2014

239/3424/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Janowi Kwasowskiemu.

GM

10.06.2014

240/3425/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ROPS

10.06.2014

240/3426/2014

wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w formie darowizny.

WUP

10.06.2014

240/3427/2014

rozwiązania umowy nr UDA-POKL.09.05.00-20-D38/13-00 z dnia 11 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie projektu pt. „Język angielski – potencjałem gminy Supraśl” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

10.06.2014

240/3428/2014

rozwiązania umowy nr UDA-POKL.09.05.00-20-D45/13-00 z dnia 11 kwietnia 2014 r. o dofinansowanie projektu pt. „Język angielski kluczem do Twojego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

EFS

10.06.2014

240/3429/2014

wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowania dokumentu wdrożeniowego do Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 celem spełnienia warunku ex-ante w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w ramach polityki spójności na lata 2014-2020.

DRR

10.06.2014

240/3430/2014

odstąpienia od stosowania uchwały nr 219/3365/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2010 r. celem zawarcia umowy z GIS Support Spółka z o. o. z siedzibą w Lublinie na poszerzenie zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora.

DRR

10.06.2014

240/3431/2014

udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Krzyżanowskiej do przeprowadzenia oględzin i szacowania szkód łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3432/2014

udzielenia upoważnienia Panu Jackowi Jasińskiemu do przeprowadzenia oględzin i szacowania szkód łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3433/2014

odmowy wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach i płodach rolnych.

ROR

10.06.2014

240/3434/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 3668 zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3435/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 500 zł za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarze polnych obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3436/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 1921 zł za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3437/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 998 zł za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3438/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 500 zł za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3439/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 2996 zł za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3440/2014

wypłaty odszkodowania w wysokości 435 zł za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

ROR

10.06.2014

240/3441/2014

wyrażenia zgody na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 11 nr geod. 1793/4.

DMG

10.06.2014

240/3442/2014

wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Podlaskiego położoną w Białymstoku w ciągu drogi wojewódzkiej Alei Jana Pawła II.

DMG

10.06.2014

240/3443/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży za 2013 rok.

ZD

10.06.2014

240/3444/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku za 2013 rok.

ZD

10.06.2014

240/3445/2014

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na rok szkolny 2014/2015.

EST

10.06.2014

240/3446/2014

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Łomży na rok szkolny 2014/2015.

EST

10.06.2014

240/3447/2014

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na rok szkolny 2014/2015.

EST

10.06.2014

240/3448/2014

zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok szkolny 2014/2015.

EST

10.06.2014

240/3449/2014

zawarcia umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. 

EST

10.06.2014

240/3450/2014

powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego.

EST

10.06.2014

240/3451/2014

zmian w budżecie województwa na rok 2014.

FN

10.06.2014

240/3452/2014

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.

FN

10.06.2014

240/3453/2014

udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Rogowskiemu prowadzącemu Ubezpieczeniową Kancelarię Brokerską.

BI

17.06.2014

241/3454/2014

upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z I i II Schematem Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.

ROW

17.06.2014

241/3455/2014

wyboru do realizacji kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna: słoneczna.

RPO

17.06.2014

241/3456/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

RPO

17.06.2014

241/3457/2014

zawarcia ze Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury i Rozwoju Umowy dotacji na realizację projektu Pomocy Technicznej, dotyczącego prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach  Europejskich w województwie podlaskim na lata 2014-2020.

DRR

17.06.2014

241/3458/2014

sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o.

BNW

17.06.2014

241/3459/2014

wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” Spółki Akcyjnej w Suwałkach.

BNW

17.06.2014

241/3460/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

BNW

17.06.2014

241/3461/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKS w Suwałkach S.A.

BNW

17.06.2014

241/3462/2014

powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz określenia organizacji i trybu jej pracy.

DK

17.06.2014

241/3463/2014

przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

DK

17.06.2014

241/3464/2014

otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań samorządu województwa w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

DK

17.06.2014

241/3465/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży za 2013 rok.

ZD

17.06.2014

241/3466/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku za rok 2013.

ZD

17.06.2014

241/3467/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku za rok 2013.

ZD

17.06.2014

241/3468/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy za 2013 rok.

ZD

17.06.2014

241/3469/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy.

ZD

17.06.2014

241/3470/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

ZD

17.06.2014

241/3471/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

ZD

17.06.2014

241/3472/2014

przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

17.06.2014

241/3473/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

17.06.2014

241/3474/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

17.06.2014

241/3475/2014

odroczenia terminu spłaty należności przysługujących Województwu Podlaskiemu od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

ZD

17.06.2014

241/3476/2014

odwołania dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach.

EST

17.06.2014

241/3477/2014

odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży.

EST

17.06.2014

241/3478/2014

zawarcia Porozumienia o współpracy dotyczącego przeprowadzenia II edycji ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

EST

17.06.2014

241/3479/2014

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie, obr. 11, oznaczonej jako działki o numerach: 1759 o pow. 1,0127 ha i 1793/4 o pow. 2,9746 ha.

DMG

17.06.2014

241/3480/2014

powołania komisji przetargowej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Podlaskim róg ul. Sportowej 2 i ul. Kard. St. Wyszyńskiego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

DMG

17.06.2014

241/3481/2014

organizacji Dożynek Wojewódzkich.

ROR

17.06.2014

241/3482/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2014.

FN

17.06.2014

241/3483/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Andrzejowi Rojkowi.

GM

17.06.2014

241/3484/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Zbigniewowi Wacławowi Pogorzelskiemu.

GM

17.06.2014

241/3485/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Januszowi Kozłowskiemu.

GM

17.06.2014

241/3486/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Witoldowi Liszkowskiemu.

GM

17.06.2014

241/3487/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Zbigniewowi Janowi Lenart.

GM

17.06.2014

241/3488/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Witoldowi Karczewskiemu.

GM

17.06.2014

241/3489/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Waldemarowi Pawłowi Sieradzkiemu.

GM

17.06.2014

241/3490/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Panu Stanisławowi Kossakowskiemu.

GM

17.06.2014

241/3491/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Tykocińskiemu Teatrowi Amatorskiemu.

GM

17.06.2014

241/3492/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Zespołowi Folklorystycznemu „Narwianie”.

GM

17.06.2014

241/3493/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Orkiestrze Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

GM

17.06.2014

241/3494/2014

przyznania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego Firmie Metal-Fach.

GM

24.06.2014

242/3495/2014

udzielenia pełnomocnictwa pracownikowi Urzędu   Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku  Spółki Akcyjnej.

BNW

24.06.2014

242/3496/2014

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podlaskiego na zgromadzeniu wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. z siedzibą w  Warszawie, ul. Wileńska 14a.

DIS

24.06.2014

242/3497/2014

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  do podejmowania czynności w zakresie programów regionalnych.

DRR-WUP

24.06.2014

242/3498/2014

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku  do podejmowania czynności w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych.

DRR-WUP

24.06.2014

242/3499/2014

zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

DRR-WUP

24.06.2014

242/3500/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Jaroszówka w Białymstoku (rejon przedłużenia ul. Jutrzenki) obejmującego obszar ograniczony: od zachodu zabudową mieszkaniową jednorodzinną położoną przy ul. Baśniowej, od północy ul. Wiślaną, od wschodu ul. J.K. Kluka i od południa pasem linii energetycznych wysokiego napięcia.

DRR

24.06.2014

242/3501/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, pt. „PWP Przełamać bariery”.

EFS

24.06.2014

242/3502/2014

zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej organizacji XIV Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku.

DK

24.06.2014

242/3503/2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach za 2013 rok.

ZD

24.06.2014

242/3504/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

24.06.2014

242/3505/2014

udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

24.06.2014

242/3506/2014

powołania Rady Społecznej w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku.

ZD

24.06.2014

242/3507/2014

powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy.

ZD

24.06.2014

242/3508/2014

powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

ZD

24.06.2014

242/3509/2014

powołania Rady Społecznej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD

24.06.2014

242/3510/2014

wyrażenia zgody na usunięcie 2 drzew rosnących na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26, oznaczonej w ewidencji gruntów w obr. 11 nr geod. 1793/4.

DMG

24.06.2014

242/3511/2014

wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Podlaskiego położoną w Białymstoku w ciągu dróg wojewódzkich Alei Jana Pawła II i ul. Narodowych Sił Zbrojnych.

DMG

24.06.2014

242/3512/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2014.

FN

24.06.2014

242/3513/2014

udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

EST