Rejestr uchwał - styczeń 2014

 

Data uchwały

Numer uchwały

Uchwała dotyczy

Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały

07.01.2014

209/2979/2014

udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

BNW

07.01.2014

209/2980/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy członków Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013  (PKM PO KL).

EFS

07.01.2014

209/2981/2014

przyjęcia Planów Działania na lata 2014 – 2015 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim.

EFS

07.01.2014

209/2982/2014

wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.

ZD

07.01.2014

209/2983/2014

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy.

ZD

07.01.2014

209/2984/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mały Płock.

DRR

07.01.2014

209/2985/2014

ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.

DK

07.01.2014

209/2986/2014

wyrażenia zgody na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku, obr. 4, oznaczonej jako działka nr 1046 o pow. 2,4682 ha.

DMG

07.01.2014

209/2987/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy z Muzeum Podlaskim na tle wspólnego wydania publikacji zawierającej dzieła uznanych myślicieli, twórców oraz artystów związanych z województwem podlaskim.

 

DWZ

07.01.2014

209/2988/2014

powołania  Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego”, realizowanego w ramach Działania 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2. – Regionalne Strategie Innowacji, Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków budżetu województwa podlaskiego.

EST

  

09.01.2014

210/2989/2014

udzielenia upoważnienia do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego czynności administracyjnych w zakresie zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego.

DRR

09.01.2014

210/2990/2014

udzielenia upoważnienia do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego czynności administracyjnych w zakresie zadań Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

RPO

09.01.2014

210/2991/2014

udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach zawiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.

DRR

09.01.2014

210/2992/2014

udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach zawiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.

DRR

09.01.2014

210/2993/2014

upoważnienia do podejmowania rozstrzygnięć i podpisywania pism dotyczących informacji o wynikach oceny wniosków oraz rozpatrzenia środków odwoławczych wnoszonych w trakcie naboru i oceny wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

RPO

09.01.2014

210/2994/2014

upoważnienia pracownika Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO

09.01.2014

210/2995/2014

upoważnienia pracownika Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO

09.01.2014

210/2996/2014

udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.

RPO

09.01.2014

210/2997/2014

udzielenia upoważnienia do dokonywania w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego czynności administracyjnych i egzekucyjnych prowadzonych w ramach zadań Referatu ds. Procedury Odwoławczej i Postępowań Administracyjnych Departamentu Wdrażania  Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

DRR

  

14.01.2014

211/2998/2014

zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

14.01.2014

211/2999/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komunikacyjnego na rok 2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ROW

14.01.2014

211/3000/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK-ZLECENIE w sprawie obsługi zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz pełnomocnika do zatwierdzania ww. zleceń płatności.

RPO

14.01.2014

211/3001/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru do realizacji oraz przyznania dofinansowania  projektom kluczowym znajdującym się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa

RPO

14.01.2014

211/3002/2014

upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.

BO

14.01.2014

211/3003/2014

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomieszczeń gościnnych w budynku położonym w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i w budynku położonym przy ul. Poleskiej 89 bud. C.

BO

14.01.2014

211/3004/2014

podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie na rok 2014.

EST

14.01.2014

211/3005/2014

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

DIS

14.01.2014

211/3006/2014

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK

14.01.2014

211/3007/2014

przyjęcia Regulaminu organizacji i trybu działania Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zasad wyłaniania jej członków.

DK

  

21.01.2014

212/3008/2014

zmiany zasad wykonywania zadań powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku w zakresie wdrażania działania 6.1 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

EFS

21.01.2014

212/3009/2014

wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargu części nieruchomości przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

ZD

21.01.2014

212/3010/2014

zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki.

DRR

21.01.2014

212/3011/2014

zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów miejscowości Osipy-Lepertowizna.

DRR

21.01.2014

212/3012/2014

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

OR

21.01.2014

212/3013/2014

wyboru podmiotu prowadzącego Centrum Informacji Turystycznej (CIT) w budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie  Centrum Sztuki w Białymstoku.

EST

21.01.2014

212/3014/2014

powołania i określenia zasad działania komisji konkursowej do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

EST

21.01.2014

212/3015/2014

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2014 r. z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

EST

21.01.2014

212/3016/2014

zawarcia przez Województwo Podlaskie z Fundacją Białystok Biega umowy dotyczącej współpracy w zakresie organizacji  imprezy biegowej z okazji obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

DRR

 

28.01.2014

213/3017/2014

rozwiązania Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-029/12-00 z dnia 16.11.2012 r. z „POL-FOODS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Prostkach, ul. Kolejowa 1D, 19-335 Prostki, z powodu zaprzestania realizacji Projektu nr WND-RPPD.01.04.02-20-029/12 pt. „Inwestycja w nowoczesne laboratorium gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa POL-FOODS Sp. z o.o.”

RPO

28.01.2014

213/3018/2014

wyboru do realizacji i przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt: „Tykocin – Jeżewo Stare – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”, znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa.

RPO

28.01.2014

213/3019/2014

zmiany uchwały Nr 165/2383/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia do stosowania Książki Procedur Sporządzania i poprawa zlecenia płatności oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych dla działań 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie, 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz osi 4 Leader w ramach PROW 2007 – 2013.

ROW

28.01.2014

213/3020/2014

zawarcia porozumienia w przedmiocie finasowania badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych na 2014 rok.

ZD

28.01.2014

213/3021/2014

upoważnienia pracownika urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podlaskiego.

BO

28.01.2014

213/3022/2014

zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2014 r.

BO

28.01.2014

213/3023/2014

uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2014 rok.

OR

28.01.2014

213/3024/2014

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.

OR

28.01.2014

213/3025/2014

udzielenia pełnomocnictw Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie związanym z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

DI

28.01.2014

213/3026/2014

zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2014 rok.

FN

30.01.2014

214/3027/2014

upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli związanych z realizacją Projektu Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

RPO

30.01.2014

214/3028/2014

przyjęcia Sprawozdania z konsultacji projektu Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

RPO

30.01.2014

214/3029/2014

wyboru do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

RPO

31.01.2014

215/3030/2014

udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

EST

31.01.2014

215/3031/2014

udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2014 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

DK