Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - styczeń 2010 r.

Data uchwały
Numer uchwały
Uchwała dotyczy
Departament odpowiedzialny za przygotowanie uchwały
05.01.2010
206/3123/10
zawarcia Umowy o świadczenie usług w portalu komunikacyjnym BGK- ZLECENIA w zakresie obsługi zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz ustanowienia pełnomocników do zatwierdzania ww. zleceń płatności.
EFS
05.01.2010
206/3124/10
wyboru do realizacji projektów dotyczących wsparcia funduszy pożyczkowych, zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, dofinansowanego z budżetu środków europejskich.
RPO
05.01.2010
206/3125/10
przeznaczenia środków z rezerwy na ewentualne odwołania na dofinansowanie realizacji projektu wybranego do realizacji oraz projektu rezerwowego zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu poprawy jakości powietrza dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
RPO
05.01.2010
206/3126/10
zakupu aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.
ZD
05.01.2010
206/3127/10
wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku.
ZD
05.01.2010
206/3128/10
zmiany Uchwały Nr 30/257/03 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego.
DIS
05.01.2010
206/3129/10
zawarcia umowy najmu pomieszczenia Nr VI położonego w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku z Piotrem Tonderskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Produkcyjno-Handlowy MEDICARE”.
DMG
05.01.2010
206/3130/10
sporządzenia ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych i osób z którymi zostaną zawarte umowy najmu w budynku przy ul. Ogrodowej Nr 23 w Białymstoku.
DMG
05.01.2010
206/3131/10
zatwierdzenia planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na rok 2010.
EST
05.01.2010
206/3132/10
zatwierdzenia planu pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży na rok 2010.
EST
05.01.2010
206/3133/10
zatwierdzenia planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na rok 2010.
EST
05.01.2010
206/3134/10
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
05.01.2010
206/3135/10
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie.
OR
05.01.2010
206/3136/10
ustalenia planu zatrudnienia na rok 2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
OR
12.01.2010
207/3137/10
zmian w budżecie województwa podlaskiego w 2010 roku
FN
12.01.2010
207/3138/10
udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie pełnej dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu, w związku z planowaną przez niego budową lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego o kodzie referencyjnym 4D, przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie Projektu
BI
12.01.2010
207/3139/10
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czyżew- Osada
DPR
12.01.2010
207/3140/10
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 144/2087/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, zmienionej Uchwałą Nr 150/2172/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2009 r., Uchwałą Nr 170/2521/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2009 r.
DPR-WUP
12.01.2010
207/3141/10
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze systemowej na realizację projektu Centrum umiejętności 45+ w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.
DPR-WUP
12.01.2010
207/3142/10
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze systemowej na realizację projektu Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki  w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013.
DPR-WUP
12.01.2010
207/3143/10
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
12.01.2010
207/3144/10
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności Samorządu Województwa Podlaskiego od Pana Bazyla Iwacika.
DK
18.01.2010
207/3145/10 
wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
ZD
18.01.2010
207/3146/10 
przejęcia spłaty w 2010 r. rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
ZD
18.01.2010
207/3147/10 
przejęcia spłaty w 2010 r. rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy.
ZD
18.01.2010
207/3148/10 
przejęcia spłaty w 2010 r. rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytów zaciągniętych przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
18.01.2010
207/3149/10 
przejęcia spłaty w 2010 r. rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
ZD
18.01.2010
207/3150/10 
udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
18.01.2010
207/3151/10 
udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach.
ZD
18.01.2010
207/3152/10 
udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy.
ZD
18.01.2010
208/3153/10
wyrażenia zgody na zbycie poprzez sprzedaż w drodze przetargu ruchomego aktywa trwałego przez SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach.
ZD
18.01.2010
208/3154/10
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym samochodu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
ZD
18.01.2010
208/3155/10
wyrażenia zgody na wynajęcie bez przetargu Sali ćwiczeniowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.
ZD
18.01.2010
208/3156/10
udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach.
ZD
18.01.2010
208/3157/10
zmiany uchwały Nr 180/2753/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przez Województwo Podlaskie w roku 2010.
DIS
18.01.2010
208/3158/10
udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2010 rok.
EST
18.01.2010
208/3159/10
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałania 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
18.01.2010
208/3160/10
przeznaczenia części środków z oszczędności poprzetargowych na współfinansowanie realizacji dodatkowego projektu zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, beneficjentem którego jest Gmina Tykocin.
RPO
18.01.2010
208/3161/10
wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałania 1.4.1 Mikroprzedsiebiorstwa.
RPO
18.01.2010
208/3162/10
zmiany uchwały w sprawie wyboru do realizacji projektów z zakresu poprawy jakości powietrza dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska oraz zmianie niektórych innych uchwał.
RPO
18.01.2010
208/3163/10
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2010 rok..
FN
19.01.2010
208/3164/10
przyjęcia ramowych wzorów umów o przyznanie pomocy, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą, w ramach działań: „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
ROW
19.01.2010
208/3165/10
ustalenia wysokości stypendiów rocznych w 2010 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
DK
19.01.2010
208/3166/10
ogłoszenia konkursu na nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze województwa podlaskiego.
DK
19.01.2010
208/3167/10
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane oraz dokumentacje konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze województwa podlaskiego, wzoru umowy o przyznaniu dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania prac przy zabytkach położonych na obszarze województwa podlaskiego.
DK
19.01.2010
208/3168/10
uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego.
DIS
19.01.2010
208/3169/10
uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
DIS
19.01.2010
208/3170/10
zmiany uchwały w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na terenie Województwa Podlaskiego.
DIS
19.01.2010
208/3171/10
podpisania Listu Intencyjnego z Uniwersytetem w Białymstoku w związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Projektu „e – podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego” w ramach programu PO KL na lata 2007 – 2013.
DI
19.01.2010
208/3172/10
zawarcia porozumienia dotyczącego udostępnienia Gminie Siemiatycze miejsca na serwerze hostingowym do celów stworzenia „Witryny internetowej opartej o CMS” - zadania będącego efektem zrealizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim” Nr Z/2.20/I/1.5/9/05 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
DI
19.01.2010
208/3173/10
zawarcia z Miastem Bielsk Podlaski Porozumienia o współpracy na rzecz działalności bibliotecznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – filii w Bielsku Podlaskim.
EST
19.01.2010
208/3174/10
wniosków o uhonorowanie Medalami za Długoletnią Pracę Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
DPR
19.01.2010
208/3175/10
udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Łomży, zwołanym na dzień 28 stycznia 2010 rok.
DPR
19.01.2010
208/3176/10
ramowego programu zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.
DPR
19.01.2010
208/3177/10
zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.
DPR
19.01.2010
208/3178/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Zarzecze III”.
DPR
19.01.2010
208/3179/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Mazurska – rozdzielnia prądu”.
DPR
19.01.2010
208/3180/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski obejmujących teren leżący: 1) w obrębie ulic: Białowieskiej, Wrzosowej i Hołowieskiej; 2) przy ul. Białowieskiej.
DPR
19.01.2010
208/3181/10
uchwalenia Planu kontroli zewnętrznych na 2010 rok.
OR
19.01.2010
208/3182/10
zmian w budżecie województwa na 2010 rok.
FN
26.01.2010
209/3183/10
powołania Zespołu Opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pomocy społecznej.
ZD-ROPS
26.01.2010
209/3184/10
zasad i trybu wykonywania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
BKF
26.01.2010
209/3185/10
współorganizacji przedsięwzięcia „Bezpieczne ferie” na terenie województwa podlaskiego.
ROW
26.01.2010
209/3186/10
przyjęcia ramowego wzoru wniosku o przyznanie pomocy, przekazanego przez Instytucję Zarządzającą, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
ROW
26.01.2010
209/3187/10
przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie na 2010 rok.
DK
26.01.2010
209/3188/10
przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w Białymstoku przy ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego bn.
DMG
26.01.2010
209/3189/10
wyrażenia zgody na usunięcie drzewa na nieruchomości gruntowej położonej w Białymstoku w obrębie 4 – Al. Jana Pawła II.
DMG
26.01.2010
209/3190/10
przyjęcia darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Kościelnej 4.
DMG
26.01.2010
209/3191/10
wyrażenia zgody Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na zawarcie kolejnej umowy najmu do 3 lat.
DMG
26.01.2010
209/3192/10
upoważnienia pracowników urzędu marszałkowskiego do odbioru prac określonych w umowie Nr PNU/26/07/09 z dnia 31 lipca 2009 roku.
DMG
26.01.2010
209/3193/10
wyrażenia zgody na wydzierżawienie bez przetargu części nieruchomości przez SP Psychiatryczny ZOZ im. dr ST. Deresza w Choroszczy.
ZD
26.01.2010
209/3194/10
wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości przez Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
ZD
26.01.2010
209/3195/10
udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach.
ZD
26.01.2010
209/3196/10
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w konkursie na realizację projektów „Rozwój zawodowy doradcy” i „Rozwój – Innowacja-Szkolenie-Edukacja” (RISE) w ramach Programu Leonardo da Vinci.
DPR-WUP
26.01.2010
209/3197/10
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w procedurze systemowej na realizację projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
DPR-WUP
26.01.2010
209/3198/10
podpisania umowy w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników wojewódzkich urzędów pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
DPR-WUP
26.01.2010
209/3199/10
upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do podejmowania czynności związanych z udziałem w konkursie, na realizację projektu Wzmocnienie kompetencji polskich i białoruskich instytucji rynku pracy w zakresie reagowania na zmiany na rynku pracy w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.1 Lepsze warunki dla przedsiębiorczości, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś-Ukraina 2007-2013.
DPR-WUP
26.01.2010
209/3200/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej (rejon byłej Targowicy Miejskiej).
DPR
26.01.2010
209/3201/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szepietowo, w rejonie ulic Ogrodowej i Lipowej.
DPR
26.01.2010
209/3202/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Gierałty, Nowe Gierałty i Szepietowo.
DPR
26.01.2010
209/3203/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 16 położonej w obrębie wsi Wojny Pietrasze, Gmina Szepietowo.
DPR
26.01.2010
209/3204/10
zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa zlokalizowanego przy ulicy Wojtachowskiej, sąsiadujących z terenem linii kolejowej E-75 PKP i Obwodnicą Wasilkowa (w trakcie realizacji).
DPR
26.01.2010
209/3205/10
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnopol.
DPR
26.01.2010
209/3206/10
zgłoszenia wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Augustowa.
DPR
26.01.2010
209/3207/10
rozłożenia spłaty należności na raty.
DIS
26.01.2010
209/3208/10
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podlaskiego na zgromadzeniu wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a.
DIS
26.01.2010
209/3209/10
zmian w budżecie województwa podlaskiego w 2010 roku.
FN
26.01.2010
209/3210/10
zmieniającej uchwałę  w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie.
RPO
26.01.2010
209/3211/10
zmieniającej uchwałę w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie.
RPO
26.01.2010
209/3212/10
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
RPO
26.01.2010
209/3213/10
zmiany zasad wykonywania zadań powierzonych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku w zakresie wdrażania działania 6.1. oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
EFS
26.01.2010
209/3214/10
przekazania w nieodpłatne użytkowanie części zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej.
DMG
26.01.2010
209/3215/10
zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2010 rok.
BO