Uchwała Nr 105/1358/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 września 2004 roku

Uchwała Nr 105/1358/04
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych
w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003

r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.

593) w związku z uchwałą Nr XLIX/406/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie zasad i trybu

udzielania dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie

działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli zadania zmienioną uchwałą Nr XV/136/04 Sejmiku

Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 roku oraz w związku z § 2 uchwały Nr XV/137/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie w roku 2004”, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie następujących zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w

dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1)Tworzenie grup samopomocowych.
2)Zorganizowanie systemu pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie.

§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 3.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej”, Wrotach Podlasia oraz w

siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Podlaskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Załącznik do uchwały Nr 105/1258/04 Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 września 2004 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony
i promocji zdrowia, w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wynikających z „Programu współpracy
Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004”. W otwartym konkursie ofert mogą również
uczestniczyć jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych
1) Tworzenie grup samopomocowych – 50.000 zł
2) Zorganizowanie systemu pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej dla ofiar przemocy w rodzinie – 50.000 zł

2. Zasady przyznawania dotacji
Przyznanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego,
o którym stanowi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), w trybie umowy sformułowanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i

Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie

zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz.1891 z późn. zm.).

3. Termin i warunki realizacji zadań
Dofinansowanie zadania przez Samorząd Województwa Podlaskiego obejmuje okres: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia

2004r.

Zadanie 1
Przy zgłoszonych ofertach w zakresie tworzenia grup samopomocowych, w pierwszej kolejności uwzględniane będą: programy

dotyczące tworzenia klubów abstynenckich, grup AA, grup DDA, grup Al.-Anon, grup Al.-Ateen, grup dla ofiar przemocy w

rodzinie,
w których będzie prowadzona terapia grupowa i indywidualna.

Zadanie 2
Przy zgłoszonych ofertach w zakresie zorganizowania systemu pomocy psychologicznej, prawnej i społecznej dla ofiar przemocy w

rodzinie, w pierwszej kolejności uwzględniane będą: programy edukacyjno – profilaktyczne, terapeutyczne, poradnictwo prawne
i psychologiczne.

4. Termin składania ofert
30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie.

5. Terminy i tryb stosowany przy składaniu i dokonywaniu wyboru ofert
1) Ofertę realizacji zadania (druk do pobrania na stronie: www.wrotapodlasia.pl dział Biuro Informacji Publicznej –

Dotacje/Konkursy) należy złożyć według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty

realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz.1891 z późn. zm.). Oferty

należy składać w sekretariacie Departamentu Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1 (piętro VI, pok. 607), lub przesłać pocztą na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Urzędu lub data stempla

pocztowego. Bliższe informacje pod nr tel. (0 85) 744 70 22 lub 744 70 97.                                                   

                              
2) Wybór najlepszej oferty nastąpi do dnia 20 października 2004r. Odrzuceniu podlegają oferty:
a) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
b) złożone po terminie,
c) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
d) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
e) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
3) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
6) Każdy projekt winien być złożony jako oddzielna oferta, w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
7) Postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego.
8) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się z

opinią komisji w terminie 2 tygodni od daty końcowej składania ofert. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej

wiadomości na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego.

6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1) merytoryczne (stopień, w jakim oferta odpowiada warunkom realizacji zadania, zakres ewaluacji – formy, narzędzia,

możliwość kontynuacji) – 10 pkt,
2) finansowe (koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem, udział środków własnych

oferenta, inne źródła finansowania) – 5 pkt,
3) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe – profesjonalizm kadry, dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego

typu) – 7 pkt,
4) ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań

zleconych w ubiegłych latach) – 3 pkt.

7. Informacje dotyczące udzielonych przez Województwo Podlaskie dotacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w 2003 r. i w 2004 r.
Ogólna kwota dotacji udzielonych w 2003r.:
1) podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych - 567 386,00 zł,
2) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 405 127,00 zł
Ogólna kwota dotacji udzielonych w I półroczu 2004r.:
1) podmiotom zaliczonym do sektora finansów publicznych - 55 300 zł
2) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 33 000 zł.

Szczegółowy wykaz z udzielonych dotacji znajduje się na stronie internetowej: www.wrotapodlasia.pl