Uchwała Nr 103/1320/04

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 31 sierpnia 2004 roku

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży pełnomocnictwa w zakresie prowadzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Pani Michalinie Sidor - Dyrektorowi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży pełnomocnictwa do wykonywania czynności zwykłego zarządu w zakresie prowadzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

2. Ponadto upoważnia się Panią Michalinę Sidor - Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży do:

1) zawierania umów w zakresie umieszczania reklam w wydawnictwach własnych oraz udostępnianie elewacji i ogrodzenia w celu zamieszczania reklam innych podmiotów z zachowaniem przepisów prawa budowlanego,

2) zawierania umów w zakresie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych.

3. Dokonywane czynności prawne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny przynosić ekonomiczne korzyści placówce i nie utrudniać wykonywania jej zadań statutowych.

§ 2. Upoważnia się Panią Michalinę Sidor - Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży do udzielenia dalszych pełnomocnictw nie wykraczających poza zakres udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres pełnienia funkcji Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.