Uchwała nr 102 /1314 /04

Zarządu województwa podlaskiego

z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie w imieniu Województwa Podlaskiego przez Pana Zbigniewa Romana De-Mezer dyrektora Centrum Edukacji Nauczcieli w Suwałkach czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu, której treścią jest zawarcie umowy z Podlaskim Kuratorem Oświaty na realizację projektów edukacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu na granty edukacyjne w roku 2004. Środki finansowe na realizację zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową projektów zostaną przekazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.