Uchwała Nr 101/1301/04

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2004 roku

zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) w związku z § 2 uchwały Nr XV/137/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Województwa Podlaskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004", uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2004 r. zadania publicznego należącego
do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotyczącego ochrony charakterystycznego dla województwa podlaskiego zabytkowego budownictwa sakralnego.

§ 2.

Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w dodatku lokalnym "Gazety Wyborczej", Podlaskim Biuletynie Informacji Publicznej, Podlaskim Portalu Informacyjnym "Wrota Podlasia" oraz w siedzibie Zarządu Województwa Podlaskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do uchwały Nr 101/1301/04

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 17 sierpnia 2004 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2004

zadania publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1) Rodzaj zadania:

Ochrona charakterystycznego dla województwa podlaskiego zabytkowego budownictwa sakralnego.

2) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

35.000 zł - jest to łączna pula środków z przeznaczeniem na uwzględnienie do 6 ofert.

3) Zasady przyznawania dotacji:

przyznawanie dotacji następuje na zasadzie wspierania wykonywania zadania publicznego, o którym mówi art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
ze zm.), w trybie umowy sformułowanej z uwzględnieniem art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

4) Termin realizacji zadania:

od 1 października do 31 grudnia 2004 roku

5) Warunki realizacji zadania:

zadanie, powinno w szczególności spełniać następujące warunki:

- obiekt, zespół musi być zabytkiem w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568)
i być zabytkiem budownictwa sakralnego,

- oferent musi posiadać zgodę właściciela (współwłaścicieli) zabytku nieruchomego
lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym na przeprowadzenie prac objętych zadaniem,

- oferent musi posiadać zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzanie prac objętych zadaniem.

6) Termin składania ofert:

do 20 września 2004 roku

7) Terminy i tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

- ofertę realizacji zadania (druk do pobrania na stronie:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj/konkursy.htm) należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003. Nr 193, poz. 1891),

- do oferty należy załączyć: zgodę na przeprowadzenie prac, zezwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o których mowa w pkt 5, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2003 rok, a ponadto w przypadku organizacji pozarządowych - dodatkowo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia), natomiast w przypadku jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym - dodatkowo statut,

- ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na następujący adres: Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok,

- oferty niekompletne, złożone na innych drukach i albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- postępowanie konkursowe przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego,

- ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się z protokołem komisji w terminie 3 tygodni
od daty końcowej składania ofert.

8) Kryteria punktowe stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty - maksymalna ilość punktów:

- stopień, w jakim oferta została prawidłowo sporządzona pod względem formalnym
- 3 pkt.

- ocena wartości historycznych i artystycznych zabytku - 3 pkt,

- stopień, w jakim planowane prace konserwatorskie wpłyną na ochronę zabytku
- 3 pkt,

- ocena posiadanych dokumentacji i ekspertyz konserwatorskich - 3 pkt,

- możliwość realizacji zadania ze względu na zasoby rzeczowe i osobowe oferenta (profesjonalizm osób zaangażowanych w realizację zadania) - 4 pkt,

- stopień, w jakim kalkulacja kosztów odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania
- 3 pkt,

- wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadania - 3 pkt,

- ocena dotychczasowej współpracy z administracją publiczną (rzetelne oraz terminowe wykonywanie i rozliczanie zadań zleconych w ubiegłych latach) - 3 pkt (ujemne).

9) Samorząd Województwa Podlaskiego zrealizował zadania publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji następującym podmiotom w wysokości:

w 2003 roku:

1) Parafia Prawosławna w Topolanach - wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej
w drewnianych świątyniach (4.000 zł),

2) Parafia Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława B. M. W Niedźwiadnej - wykonanie prac remontowo - konserwatorskich XVI-wiecznego kościoła parafialnego (4.000 zł),

3) Parafia Prawosławna p.w. św. Kosmy i Damiana w Rybołach - remont murowanego ogrodzenia zabytkowego zespołu cerkiewnego w Rybołach (1.000 zł),

4) Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika
w Choroszczy - konserwacja z częściową rekonstrukcją polichromii wewnątrz
XVIII - wiecznego podominikańskiego barokowego zespołu kościelno - klasztornego (4.000 zł),

5) Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Michałowie - odnowienie ikonostasu
(1.000 zł),

6) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - renowacja nagrobków zespołu zabytkowych cmentarzy wyznaniowych w Łomży (4.000 zł),

w 2004 roku:

1) Parafia Rzymskokatolicka w Niedźwiadnej - oczyszczenie i naprawa zewnętrznych murów kościoła (7.000 zł),

2) Parafia Prawosławna w Choroszczy - wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych w cerkwi parafialnej (4.000 zł),

3) Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Narwi - drewniane kapliczki słupowe - ratujmy ginący element krajobrazu (3.000 zł).