Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego - paźdzernik 2004

05.10.04

108/1420/04

udziału przedstawili Województwa Podlaskiego w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Landu Brandenburgii w Parku Technologii Lotnictwa Schönhagen (Brandenburgia).

05.10.04

108/1421/04

udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu turystyki.

05.10.04

108/1422/04

zatwierdzenia Ramowych Planów Realizacji Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( ZPORR ).

05.10.04

108/1423/04

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2004 rok.

05.10.04

108/1424/04

wyboru projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działania 1.1. modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałania 1.1.1 i 1.1.2.

05.10.04

108/1425/04

wyboru projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.1. Obszary wiejskie.

05.10.04

108/1426/04

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu premiowania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podlaskie.

05.10.04

108/1427/04

udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

05.10.04

108/1428/04

zawarcia z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży porozumienia, którego przedmiotem jest dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

05.10.04

108/1429/04

udzielenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego poręczenia kredytu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

05.10.04

108/1430/04

udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2004 r. podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2004".

05.10.04

108/1431/04

rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

05.10.04

108/1432/04

zawarcia umowy, której przedmiotem będzie wykonywanie czynności likwidacyjnych SPZOZ Patomorfologii w Łomży.

05.10.04

108/1433/04

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

05.10.04

108/1434/04

ustalenia nadzoru wicemarszałków oraz członków Zarządu nad poszczególnymi departamentami.

12.10.04

109/1435/04

Zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Janów do roku 2013.

12.10.04

109/1436/04

zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2004 rok.

12.10.04

109/1437/04

Zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na rok szkolny 2004/2005.

12.10.04

109/1438/04

Udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

12.10.04

109/1439/04

Zgłaszania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Piątnica w granicach wsi Pęza.

12.10.04

109/1440/04

Zgłaszania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Piątnica w granicach wsi Kisielnica .

12.10.04

109/1441/04

Zgłaszania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Pątnica obejmującej obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

12.10.04

109/1442/04

Zgłaszania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Piątnica w granicach wsi Piątnica Poduchowna i Piątnica Włościańska.

12.10.04

109/1443/04

Powołania Zespołu doradczego ds. opracowania strategicznych dokumentów programowych na lata 2007-2013.

12.10.04

109/1444/04

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Podlaskiego, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata 25 B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 10767/1 o pow. 0,2950 ha oraz nr 10767/2 o pow. 0,0293 ha.

19.10.04

110/1445/04

zmieniającej uchwałę Nr 103/1316/04 dotyczącej wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania: 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", 2.5- "Promocja Przedsiębiorczości", 2.6 - "Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy" 3.4-"Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

19.10.04

110/1446/04

zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sokoły.

19.10.04

110/1447/04

zmian w Ramowym programie rzeczowym podstawowych zadań Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku na rok 2004.

19.10.04

110/1448/04

przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym obecnym najemcom lokali mieszkalnych nr 3 o pow. 54,40 m˛ i nr 4 o pow. 54,40 m˛, znajdujących się w budynku położonym w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

19.10.04

110/1449/04

przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku położonym w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17.

19.10.04

110/1450/04

udzielenia dotacji SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku z przeznaczeniem na refundację zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego do wyposażenia torby reanimacyjnej.

19.10.04

110/1451/04

powołania zespołu do spraw opracowania "Strategii Integracji i Polityki Społecznej w Województwie Podlaskim na lata 2005-2010".

19.10.04

110/1452/04

dotyczącej opinii projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych.

19.10.04

110/1453/04

udzielenia zgody na wyjazd do Belgii dla pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

26.10.04

111/1454/04

Zmian do Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na rok 2004.

26.10.04

111/1455/04

przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji.

26.10.04

111/1456/04

zawarcia aneksu do umowy o dzieło, której przedmiotem jest wykonywanie czynności likwidacyjnych SPZOZ Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

26.10.04

111/1457/04

udzielenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

26.10.04

111/1458/04

wspierania i realizacji zadań samorządu województwa podlaskiego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

26.10.04

111/1459/04

Zmian w budżecie województwa na 2004 rok

26.10.04

111/1460/04

wyjazdów związanych z przygotowaniem i organizacją Konwentu Marszałków Województw RP w Druskiennikach ( Litwa ) w dniach 27 i 29 października 2004 roku.