Uchwała Nr 98/1267/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 27 lipca 2004 r.

Uchwała Nr 98/1267/04

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

 

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 23 oraz art. 11 pkt. 2 i 6, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), po rozpatrzeniu zawiadomienia Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 06-07-2004 r. o podjęciu przez Radę Miasta Wysokie Mazowieckie uchwały Nr XXI/72/04 z dnia 28-05-2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie,

Zarząd Województwa Podlaskiego

uchwala co następuje:

§1.

Zgłasza się zadania Samorządu Województwa określone w załączniku do niniejszej uchwały jako wnioski do uwzględnienia w przedmiotowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§2.

Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Białymstoku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 98/1267/04

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 27 lipca 2004 roku

 

1. Zadania postulowane do uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stosownie do obszaru opracowania, wynikające ze średnio i długookreso-wych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa - zawarte w rozdziale VII "Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych";

2. Zasady zagospodarowania przestrzennego do uwzględnienia stosownie do przedmiotu planu zawarte w rozdziale V planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego "Zasady zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego".

(Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego został opublikowany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 108, poz. 2026 z dnia 13. 10. 2003 r.)