Uchwała Nr 32/288/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 maja 2003 roku

 

 

w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558 i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 24 ust.4 i art.25 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 i Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z § 4 uchwały nr XXIII/166/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się dotację finansową z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.