Uchwała Nr 32/279/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 22 maja 2003 roku

 

 

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektora Medycznego Studium Zawodowego w Łomży.

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052) oraz z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286.) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Pani Krystynie Marzec - dyrektorowi Medycznego Studium Zawodowego w Łomży, wynagrodzenie zasadnicze od dnia 1 marca 2003 roku w wysokości 1 941 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden złotych).

§ 2.

Pozostałe składniki wynagrodzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Uchwała podlega doręczeniu Pani Krystynie Marzec.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 marca 2003 roku.