Białystok, 2003-07-11
ZPS.I.1131-
Zarząd
Województwa Podlaskiego

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przedkłada wniosek w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach..
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

 

I. Projekt aktu prawnego opracowała: Renata Szydłowska
II. Opinia radcy prawnego:
III. Projekt aktu prawnego uzgodniono:

1. z nadzorującym Członkiem Zarządu
2. ze Skarbnikiem Województwa Podlaskiego
3. z Dyrektorem Generalnym Urzędu Marszałkowskiego
4. z innymi jednostkami organizacyjnymi

IV. Uchwała Zarządu:

- nie podlega przekazaniu właściwym organom nadzoru: Wojewodzie Podlaskiemu, RIO
- nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

V. Referent projektu: Wojciech Tomal
VI. Przewidywany czas referowania: 10 min.


 

Uchwała Nr .....................
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia ..................................

 

 

w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535) w związku z § 4 ust. 1 lit. a i § 5 ust. 1 Uchwały Nr 142/813/2001 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kolumn transportu sanitarnego oraz prezesom niektórych spółek prawa handlowego, uchwala się co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyznać Panu Adamowi Szałandzie Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach nagrodę roczną za rok 2002 w wysokości 5.800 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.