Uchwała Nr 42/473/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 29 lipca 2003 r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 24 ust.4 i art.25 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 i Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z § 4 uchwały nr XXIII/166/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

 

W załączniku do uchwały Nr 32/288/03 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych wprowadza się następujące zmiany :

1. pozycja nr 8 otrzymuje brzmienie:

Lp

 

nr sprawy

 

gmina

 

droga-wieś

droga

 

uwagi

długość m

koszt inwestycji

przyznana dotacja zł.

8

51/2003

Jasionówka

Słomianka

720

78690

20000

 

Kamionka

740

47280

2. pozycja "ogółem" otrzymuje brzmienie:

Ogółem

28512

2744043

525000

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.