Uchwała Nr 38/417/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 1 lipca 2003 roku

 

w sprawie zawarcia porozumień powierzających wykonywanie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806), w związku z § 2 uchwały Nr VII/54/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Gminie Mielnik oraz § 2 uchwały Nr VII/55/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Gminie Suchowola, uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się zawrzeć porozumienia powierzające wykonywanie zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr następującym jednostkom samorządu terytorialnego:

1) Gminie Mielnik - dotyczące organizacji imprezy cyklicznej pn. "Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych - Muzyczne Dialogi nad Bugiem",
2) Gminie Suchowola - dotyczące organizacji imprezy cyklicznej pn. "Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy".

2. Treść porozumienia dotyczącego imprezy wymienionej w ust. 1 pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a treść porozumienia dotyczącego imprezy wymienionej w ust. 1 pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

Upoważnia się Marszałka Województwa Podlaskiego Janusza Kazimierza Krzyżewskiego oraz Członka Zarządu Województwa Podlaskiego Jana Syczewskiego do złożenia w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli celem zawarcia porozumień, o których mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego

Porozumienie Nr ..../EK/03 z dnia ...........................................
w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego
z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Gminie Mielnik

 

zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, zwanym dalej "Województwem", reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w imieniu którego działają:

1. Janusz Kazimierz Krzyżewski - Marszałek Województwa Podlaskiego,
2. Jan Syczewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,
a
Gminą Mielnik, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:
Eugeniusza Wichowskiego - Wójta Gminy Mielnik.

§ 1.

Województwo powierza Gminie wykonanie zadania z zakresu kultury i ochrony jej dóbr, polegającego na organizacji "Ogólnopolskich Prezentacji Kultury Mniejszości Narodowych - Muzyczne Dialogi nad Bugiem", zwanego dalej "imprezą", realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Mielniku, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2.

1. Województwo zamierza współfinansować organizację imprezy na podstawie zestawienia kosztów sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wysokość dofinansowania na rok 2003 ustala się na kwotę 20.000 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

§ 3.

Środki finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 2, zostaną przekazane przez Województwo w terminie do dnia 30 lipca 2003 roku na konto Gminy:
.......................................................... ................................. które to środki Gmina powinna niezwłocznie przekazać na konto Ośrodka.

§ 4.

Gmina jest obowiązana do:

1) umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy w widocznym miejscu:

a) Herbu Województwa Podlaskiego wraz z napisem "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego", a w przypadku patronatu "Marszałek Województwa Podlaskiego",
b) zapisu "Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku".

2) przesłania Województwu kserokopii przelewu poświadczonego za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni od dnia przekazania środków na konto Ośrodka.
3) przedłożenia Województwu, w terminie do dnia 30 września 2003 roku

a) sprawozdania merytorycznego, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- termin i miejsce realizacji imprezy,
- ilość uczestników i wykonawców,
- listę współorganizatorów imprezy,
- opis przebiegu imprezy wraz z wnioskami odnośnie osiągnięcia zamierzonych celów,

b) materiałów promocyjnych (np.: folderu, plakatu) i innych materiałów dokumentujących przebieg imprezy (np. katalogu), w których zamieszczone zostały zapisy określone w pkt. 1,
c) rozliczenia finansowego obejmującego zestawienie wydatków, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia,
d) sprawozdania z przeprowadzonej przez Gminę kontroli.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególności nieterminowego wykonania porozumienia lub nienależytego jego wykonania, wykorzystania środków na inne cele niż określone w porozumieniu.

3. Niezależnie od okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, Województwo domagać się może natychmiastowego zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych sprzecznie z przeznaczeniem środków w całości lub ich części. W tym przypadku Województwu przysługują odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego od daty wyznaczonej dla zwrotu środków lub ich części.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 7.

Wszystkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Porozumienie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron oraz egzemplarz przeznaczony do publikacji.

Województwo: Gmina:

załącznik nr 1 do Porozumienia Nr ...../EK/03

Zestawienie Kosztów:

Lp.

Rodzaje kosztów:

Przewidywana wysokość kosztów:

1.

Honoraria zespołów zawodowych, pisarzy, artystów ludowych, konferansjerki

 

2.

Transport zespołów

 

3.

Zakwaterowanie i wyżywienie zespołów

 

4.

Obsługa projektu - nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje, służby porządkowe, medyczne

 

Razem kwota dotacji na rok 2003r.

20.000 zł

Województwo: Gmina:

Białystok, ............................... 2003 roku


załącznik nr 2 do Porozumienia Nr ...../EK/03

Zestawienie Wydatków:

 

Lp.

Rodzaje kosztów:

Faktyczny koszt:

Rodzaj, numer i data dokumentu księgowego

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

Razem kwota dotacji na rok 2003r.

 

 

Województwo: Gmina:

.........................................................

(miejscowość, data)

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego

 

Porozumienie Nr ..../EK/03 z dnia ...........................................
w sprawie powierzenia wykonywania zadania Samorządu Województwa Podlaskiego
z zakresu kultury i ochrony jej dóbr Gminie Suchowola

zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, zwanym dalej "Województwem", reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, w imieniu którego działają:

1. Janusz Kazimierz Krzyżewski - Marszałek Województwa Podlaskiego,
2. Jan Syczewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,
a
Gminą Suchowola, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez:
Jerzego Omielana - Burmistrza Suchowoli.

§ 1.

Województwo powierza Gminie wykonanie zadania z zakresu kultury i ochrony jej dóbr, polegającego na organizacji "I Europarady Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2003", zwanego dalej "imprezą", realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Suchowoli, zwany dalej "Ośrodkiem".

§ 2.

1. Województwo zamierza współfinansować organizację imprezy na podstawie zestawienia kosztów sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

2. Wysokość dofinansowania na rok 2003 ustala się na kwotę 2.000 zł, słownie: dwa tysiące złotych.

§ 3.

Środki finansowe, o którym mowa w § 2 ust. 2, zostaną przekazane przez Województwo w terminie do dnia 9 lipca 2003 roku na konto Gminy: .........................................................., ................................. które to środki Gmina powinna niezwłocznie przekazać na konto Ośrodka.

§ 4.

Gmina jest obowiązana do:

1) umieszczenia w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy w widocznym miejscu:

a) Herbu Województwa Podlaskiego wraz z napisem "Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego", a w przypadku patronatu "Marszałek Województwa Podlaskiego",
b) zapisu "Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku",

2) przesłania Województwu kserokopii przelewu poświadczonego za zgodność z oryginałem w terminie 14 dni od dnia przekazania środków na konto Ośrodka.
3) przedłożenia Województwu, w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 roku:

b) sprawozdania merytorycznego, które powinno zawierać w szczególności następujące informacje:

- termin i miejsce realizacji imprezy,
- ilość uczestników i wykonawców,
- listę współorganizatorów imprezy,
- opis przebiegu imprezy wraz z wnioskami odnośnie osiągnięcia zamierzonych celów,

b) materiałów promocyjnych (np.: folderu, plakatu) i innych materiałów dokumentujących przebieg imprezy (np. katalogu), w których zamieszczone zostały zapisy określone w pkt 1,
c) rozliczenia finansowego obejmującego zestawienie wydatków, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego porozumienia,
d) sprawozdania z przeprowadzonej przez Gminę kontroli.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2003 roku.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane za miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególności nieterminowego wykonania porozumienia lub nienależytego jego wykonania, wykorzystania środków na inne cele niż określone w porozumieniu.

3. Niezależnie od okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, Województwo domagać się może natychmiastowego zwrotu niewykorzystanych lub wykorzystanych sprzecznie z przeznaczeniem środków w całości lub ich części. W tym przypadku Województwu przysługują odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego od daty wyznaczonej dla zwrotu środków lub ich części.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

§ 7.

Wszystkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Porozumienie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron oraz egzemplarz przeznaczony do publikacji.

Województwo: Gmina:

załącznik nr 1  do Porozumienia Nr ...../EK/03

Zestawienie Kosztów:

 

Lp.

Rodzaje kosztów:

Przewidywana wysokość kosztów

5.

Reklama, promocja

 

6.

Wyżywienie

 

7.

Nagrody i upominki

 

8.

Scenografia, dekoracja, scena, oświetlenie, oprawa plastyczna

 

9.

Noclegi

 

Razem kwota dotacji na rok 2003:

2.000 zł

Województwo: Gmina:

Białystok, ............................... 2003 roku


załącznik nr 2 do Porozumienia Nr ...../EK/03

Zestawienie Wydatków:

 

 

 

Lp.

Rodzaje kosztów:

Faktyczny koszt:

Rodzaj, numer i data dokumentu księgowego

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

Razem kwota dotacji na rok 2003:

 

 

Województwo: Gmina:

.........................................................

(miejscowość, data)