Uchwała Nr 28/229/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 28 kwietnia 2003 rok

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i z 2003 r. Nr 214, poz. 1806) oraz art. 24 ust.4 i art.25 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 i Nr 141, poz. 692, z 1997r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) w związku z § 4 uchwały nr XXIII/166/2000 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad przyznawania środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 229/1604/02 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie przyznania środków finansowych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg rolniczych wprowadza się następujące zmiany :

1. pozycja otrzymuje brzmienie:

Lp

nr sprawy

gmina

droga-wieś

długość m

koszt inwest.

przyznano dotację

uwagi

10

19/2002

Gródek

Podozierany

860

63700

15000

 

22

13/2/2001

Nowogród

Mątwica

1700

50217

25000

 

2. pozycja "ogółem" otrzymuje brzmienie:

Ogółem

62687

4412186

1042000

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.