Uchwała Nr 34/321/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 3 czerwca 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

 

Na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), w związku z § 9 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/40/03 z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2003 rok, Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 43.200 zł., w tym:

1) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63003 § 4420 o kwotę 12.000 zł.,

2) w dziale 750 " Administracja publiczna" rozdział 75095 § 4300 o kwotę 2.700 zł.,

3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia" rozdział 85154 § 2560 o kwotę 25.000 zł.,

4) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92695 § 4300 o kwotę 3.500 zł.

§ 2.

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 43.200 zł., w tym:

1) w dziale 630 "Turystyka" rozdział 63003 § 4300 o kwotę 12.000 zł.,

2) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75095 § 4540 o kwotę 2.700 zł.,

3) w dziale 851 "Ochrona zdrowia " rozdział 85154 o kwotę 25.000 zł., w tym:

a) § 4210 o kwotę 700 zł.,

b) § 4300 o kwotę 24.300 zł.,

4) w dziale 926 "Kultura fizyczna i sport" rozdział 92695 § 4210 o kwotę 3.500 zł.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr 34/321/03
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 r.

Uzasadnienie

Ad. § 1. i 2. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 43.200 zł dokonano na podstawie wniosków departamentów urzędu , a mianowicie:

1) w dziale "Turystyka"

Powstałe oszczędności w zakresie podróży służbowych zagranicznych w kwocie 12.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie wydatków na działania promocyjne województwa podczas organizacji krajowych imprez targowych, w których Podlasie będzie uczestnikiem w II półroczu 2003r.

2) w dziale 750 " Administracja publiczna"

Kwotę 2.700 zł z usług pozostałych przeznacza się na pokrycie brakującej kwoty na opłacenie składki członkowskiej za rok 2003 z tytułu przynależności Samorządu Województwa Podlaskiego do CPMR(Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy) w związku ze wzrostem kursu Euro.

3) W dziale 851 "Ochrona zdrowia"

Zmniejsza się środki na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej na zadania w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na realizację "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Województwie Podlaskim na lata 2000 - 2005.

4) W dziale 926 "Kultura fizyczna i sport"

Zaoszczędzone środki w kwocie 3.500 zł w zakresie usług pozostałych przeznacza się na zakup nagród rzeczowych i pucharów najlepszym zawodnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego objętych Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.