Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi

UCHWAŁA NR 91/1085/2015

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 10 listopada 2015 r.

 

w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala,
co następuje:

 

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w następujący sposób:

1)   pod bezpośrednim nadzorem Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)      Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

b)      Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

c)      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,

d)     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,

e)      Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,

f)       Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;

2)   pod bezpośrednim nadzorem Anny Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)      Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie,

b)      Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego w Supraślu,

c)      Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie;

3)   pod bezpośrednim nadzorem Macieja Zenona Żywno - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

a)        Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku,

b)        Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

c)        Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

d)       Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,

e)        Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

f)         Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,

g)        Muzeum Podlaskie w Białymstoku,

h)        Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

i)          Teatr Wierszalin w Supraślu;

4)   pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,

b)   Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,

c)    Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,

d)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun­kowego w Białymstoku,

e)    Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza w Choroszczy,

f)    Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

g)   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,

h)   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,

i)     Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

j)     Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

k)   Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży,

l)     Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,

m) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

n)   Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,

o)   Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

p)   Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,

q)   Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,

r)     Biblioteka Pedagogiczna w Łomży;

5)   pod bezpośrednim nadzorem Stefan Krajewski - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

a)      Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,

b)      Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku,

c)      Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 70/798/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie zmieniona uchwałą Nr 89/1034/2015
z dnia 28 października 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do treści