Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi

UCHWAŁA NR 264/3674/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim
jest Województwo Podlaskie

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się nadzór Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Podlaskiego nad poszczególnymi wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w następujący sposób:

1) pod bezpośrednim nadzorem Jerzego Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

   a) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku,

   b) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

   c) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,

   d) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku,

   e) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach,

   f) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;

 

2) pod bezpośrednim nadzorem Anny Naszkiewicz - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

   a) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie,

   b) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego w Supraślu,

   c) Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie;

 

3) pod bezpośrednim nadzorem Macieja Zenona Żywno - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego pozostają:

   a) Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku,

   b) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,

   c) Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,

   d) Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku,

   e) Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku,

   f) Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,

   g) Muzeum Podlaskie w Białymstoku,

   h) Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,

   i) Teatr Wierszalin w Supraślu,

   j) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji);

 

4) pod bezpośrednim nadzorem Bogdana Dyjuka - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostają:

   a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
   im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,

   b) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku,

   c) Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,

   d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratun­kowego
   w Białymstoku,

   e) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stanisława Deresza
   w Choroszczy,

   f) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

   g) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,

   h) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,

   i) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

   j) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
   w Suwałkach,

   k) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
   Zdrowotnej w Łomży,

   l) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,

   m) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład
   Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,

   n) Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,

   o) Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku,

   p) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,

   q) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży,

   r) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży;

 

5) pod bezpośrednim nadzorem Stefana Krajewskiego - Członka Zarządu Województwa Podlaskiego pozostaje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 91/1085/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie zmieniona Uchwałą Nr 222/2993/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Załączniki do treści