Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

Zbigniew Karol Krzywicki Lat 55. Pochodzi z Lubelszczyzny. Szkołę podstawową ukończył w Chełmie. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od ponad 30 lat dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny. Zakładał SdRP (Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej) w byłym województwie białostockim. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rady Wojewódzkiej SLD. Od 1990 roku był Radnym Rady Miejskiej w Białymstoku, od 1998 r. jest Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Żona nauczycielka, syn architekt.Jego szczególne hobby to motolotniarstwo. Wchodzi w skład władz Aeroklubu Podlaskiego. Jest instruktorem w Związku Harcerstwa Polskiego. Ponadto posiada uprawnienia ratownika wodnego.
 

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

Jan Zieniuk

Jan Zieniuk urodził się w Rzepiskach 28 maja 1934r., doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, koordynator do spraw doskonalenia nauczycieli religii prawosławnej w Polsce, druga kadencję radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, działacz społeczny i oświatowy, przez 25 lat był dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i w tym przez 6 lat dyrektorem Zespołu Palcówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, organizator i prowadzący Wszechnicę Kultury Prawosławnej. Swoją działalność ukierunkowuje na kształtowanie właściwych postaw współżycia narodowości i wyznań oraz na rozwój społeczno-gospodarczy Podlasia. Od wielu kadencji jest zastępcą przewodniczącego Zarządu Głównego Bractwa Prawosławnego Św. Św. Cyryla i Metodego oraz członkiem Zarządu Głównego Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Jako radny Sejmiku był inicjatorem współpracy z Białorusią i doprowadził do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim i Obwodem Grodzieńskim. Za działalność społeczną i osiągnięcia w dziedzinie oświaty został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Za zasługi dla Postępu Pedagogicznego”, Honorowym  Tytułem „Zasłużony Nauczyciel”, Złotą Odznaką : „Zasłużony dla Białostocczyzny, ZNP i innych organizacji oraz III, II stopnia Orderem świętej równej apostołom Marii Magdaleny. Żonaty, dwie zamężne córki.

 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Adam Czesław Dobroński

Adam Czesław Dobroński, lat 60, profesor historii Uniwersytetu w Białymstoku (przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii), radny w poprzedniej kadencji, a obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, poseł Sejmu RP w latach 1993-1997, b. kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (1994-1997). Wiceprzewodniczący Rady Programowej TVP S.A., uprawiający dziennikarstwo. Znawca dziejów Polski północno-wschodniej, autor kilkunastu książek, utrzymuje stałe kontakty z Polonią i Polakami w krajach b. ZSRR. Członek licznych towarzystw naukowych i społeczno-kulturalnych. Zamieszkały na stałe w Białymstoku, ojciec czworga dzieci, miłośnik przyrody, turysta.

 

 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

Marian Łuczaj

Urodzony w 1941 r. w gm. Wyszki. Od pokoleń związany z ziemią podlaską. Absolwent Politechniki Białostockiej. Całe życie związał z budownictwem. Kierował takimi przedsiębiorstwami jak:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim
- Bielsko-Podlaskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Bielsku Podlaskim.
Był członkiem Zarządu-dyrektorem ds. eksportu i budownictwa największej firmy w regionie północno- wschodnim Unibud S.A. w Bielsku Podlaskim. Jest żonaty. Żona Helena jest mgr biologii. Dwaj synowie są lekarzami. Był radnym Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim, radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego kadencji 1998-2002 oraz obecnej kadencji.
W środowisku mówi się o nim jako o człowieku tolerancyjnym i bezkonfliktowym.