Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podlaskiego - z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego - odpowiada za nadzór merytoryczny i finansowy w zakresie organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe zamieszkanie na obszarze województwa podlaskiego, absolwentów studiów lekarskich, lekarsko-stomatologicznych oraz szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Polski.

Marszałek Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w porozumieniu z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych z siedzibami w Białymstoku, Suwałkach i Łomży ustala listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych pielęgniarek i położnych.


Zasady dotyczące realizacji i finansowania staży regulują poniższe przepisy:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 12, poz.136 z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.2015.464 j.t.)

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014.1435 j.t.)

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2014.474 j.t.)

Lista podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego lekarzy i lekarzy dentystów, ustalona przez Marszałka Województwa Podlaskiego w porozumieniu z Okregową Izbą Lekarską w Białymstoku - stan na dzień 02.03.2015 r.

Zestawienie podmiotów realizujących w 2015 roku szkolenia stażystów na terenie województwa podlaskiego

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego poniżej przedstawia wykaz jednostek z którymi Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał stosowne umowy na przeprowadzenie szkoleń stażystów realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na terenie Województwa Podlaskiego.

Ratownictwo medyczne
lekarze dentyści

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
15-874 Białystok ul. Poleska 89

Ratownictwo medyczne
lekarze

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Orzecznictwo

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku  15-082 Białystok  ul. Świętojańska 7

Bioetyka

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku  15-082 Białystok  ul. Świętojańska 7

Prawo medyczne

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku  15-082 Białystok  ul. Świętojańska 7


Transfuzjologia kliniczna

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
15-950 Białystok  ul. M. Skłodowskiej Curie 23


Profilaktyka zakażeń HIV, diagnostyka i leczenie chorych na AIDS

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
15-540 Białystok  ul. Żurawia 14