Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych zwany zgonie z ustawą „Rejestr zgłoszeń” prowadzony jest na podstawie art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) oraz § 7 ust. 2 pkt 2 i § 31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013, poz. 1183)

Na treść rejestru zgłoszeń składają się:
1) identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub kartograficznych, o którym mowa w art. 12 ustawy, zwanego dalej
„zgłoszeniem prac”;
2) data, którą jest sygnowane zgłoszenie prac;
3) data doręczenia zgłoszenia prac właściwemu organowi prowadzącemu zasób;
4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwa i numer identyfikacyjny REGON podmiotu, który zgłosił prace;
5) dane kontaktowe podmiotu, który zgłosił prace, w tym jego adres;
6) rodzaj oraz cel zgłoszonych prac;
7) opis obiektu, do którego odnosi się zgłoszenie prac, oraz położenie tego obiektu;
8) identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił prace;
9) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;
10) data i sygnatura dokumentu określającego wysokość opłaty;
11) nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty;
12) data otrzymania wniosku wykonawcy o przyjęcie do zasobu operatu technicznego zawierającego rezultaty zgłoszonych
prac;
13) data zwrotu dokumentacji wraz z protokołem dokumentującym wynik kontroli, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy;
14) data odnotowania pozytywnego wyniku kontroli, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1
pkt 1 ustawy.