Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu

Rejestr wniosków o udostepnienie materiałów  zasobu prowadzony jest na podstawie art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) oraz § 7 ust. 2 pkt 6 i § 31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 poz.1183)

Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu obejmuje:
1) datę, którą jest sygnowany wniosek;
2) datę przyjęcia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
3) identyfikator wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
4) imię, nazwisko i numer PESEL albo nazwę i numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
5) dane kontaktowe wnioskodawcy, w tym adres;
6) opis przedmiotu wniosku;
7) datę udostępnienia materiałów zasobu będących przedmiotem wniosku;
8) wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu;
9) datę i sygnaturę dokumentu określającego wysokość opłaty;
10) nazwę i sygnaturę dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty.