Ewidencja materiałów zasobu

Ewidencja materiałów zasobu prowadzona jest na podstawie art. 7c ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) oraz § 7 ust. 2 pkt 5 i § 31 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013r., poz. 1183)

1. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się:
1) identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
2) data wpisania materiału zasobu do ewidencji;
3) data lub okres, w którym pozyskano informacje zawarte w materiale zasobu;
4) identyfikator zgłoszenia prac, w przypadku gdy materiał zasobu jest rezultatem takich prac;
5) nazwa materiału zasobu;
6) informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu;
7) informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem
zgłoszonych prac;
8) informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu;
9) informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nieelektronicznej;
10) informacje o twórcy materiału zasobu;
11) informacje o dostępie do materiału zasobu;
12) oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
13) informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu;
14) kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
15) streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości;
16) oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu, jeżeli jest różne od identyfikatora, o którym
mowa w pkt 1;
17) sygnatura i data dokumentu orzekającego o wyłączeniu materiału zasobu z zasobu;
18) data wyłączenia materiału zasobu z zasobu;
19) data przekazania materiału zasobu do archiwum państwowego lub data brakowania.
2. W przypadku mapy ewidencja materiałów zasobu zawiera również:
1) godło lub nazwę mapy;
2) skalę mapy;
3) układ odniesienia;
4) datę i nakład druku w przypadku map drukowanych.