Tryb przyjmowania, załatwiania interpelacji i zapytań radnych

Tryb przyjmowania, załatwiania interpelacji i zapytań radnych

1. Dyrektor Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego zapewnia należytą organizację przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania interpelacji.
2. Interpelacje składane przez radnych w trakcie sesji Sejmiku oraz między sesjami podlegają rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Dyrektor Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego niezwłocznie po zarejestrowaniu interpelacji przekazuje je Sekretarzowi w celu wszczęcia procedury udzielenia odpowiedzi.

Sekretarz kieruje:
1) interpelacje wniesione na sesji Sejmiku do właściwych merytorycznie departamentów w celu przygotowania odpowiedzi, informując Marszałka o podjętych działaniach;
2) interpelacje wniesione między sesjami do Marszałka w celu dekretacji.

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego przekazuje do departamentów interpelacje do załatwienia zgodnie z dekretacją, informując jednocześnie o terminie przedłożenia odpowiedzi oraz liczbie wymaganych egzemplarzy, które przygotowujący odpowiedź zobowiązany jest złożyć do Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Odpowiedzi na interpelacje w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Zarządu wymagają akceptacji Zarządu.

Odpowiedzi na interpelacje podpisują Marszałek, Wicemarszałkowie lub Członkowie Zarządu zgodnie z dokonanym podziałem zadań i kompetencji.

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego przesyła odpowiedź na interpelację radnemu i odnotowuje sposób załatwienia sprawy w rejestrze, prowadzonym przez Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Kontrolę sposobu i terminowości załatwiania składanych interpelacji i zapytań radnych prowadzi Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Postanowienia dotyczące interpelacji stosuje się odpowiednio do postępowania z zapytaniami radnych, na które nie udzielono odpowiedzi w trakcie sesji Sejmiku.