XIII zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 4 września 2018r.

UCHWAŁA NR 316/4646/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 4 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §  93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93 Do zadań Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

    1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;

    2) wspierania rozwoju i promocji turystyki;

    3) ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

    4) ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

    5) kultury fizycznej i sportu;

    6) ratownictwa wodnego;

    7) ochrony praw konsumentów;

    8) wykonywania czynności w zakresie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych.”;

 2) w § 94 w pkt 3:

 a) lit. l - y otrzymują brzmienie:

    „l) prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, w tym w szczególności dokonywanie wpisów do rejestru i    wykreślanie wpisów z rejestru,

    m)  występowanie do podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy    ubezpieczenia   na rzecz podróżnych oraz występowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawach wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, na   zasadach określonych w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

    n) prowadzenie działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych,  wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu,

    o) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 7, art. 32 ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

    p) dokonywanie kontroli prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 30 ust. 1-5 ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych,

    q) wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, danych, o których mowa w art. 27 ust. 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ich modyfikowanie i dokonywanie wykreślania z Ewidencji,

    r) występowanie do ministra właściwego do spraw turystyki prowadzącego centralny punkt kontaktowy o informacje na temat zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności danego przedsiębiorcy turystycznego, który posiada siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

    s) prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, w tym w szczególności dokonywanie wpisów do rejestru, wykreślanie z rejestru i wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru,

    t) przekazywanie w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw turystyki informacji o dokonanych wpisach do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich,

    u) wykonywanie kontroli organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie określonym w art. 24a ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

    v) nadawanie, zawieszanie, przywracanie i cofanie uprawnień przewodnika górskiego oraz prowadzenie ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego,

    w) wydawanie decyzji, o której mowa w art. 24a ust. 12 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

    x) wpisywanie i przekazywanie w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw turystyki informacji o nadanych uprawnieniach przewodnika górskiego,

    y) wydawanie legitymacji i identyfikatora przewodnika górskiego osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego oraz wydawanie duplikatów legitymacji przewodnika  turystycznego miejskiego lub terenowego lub pilota wycieczek osobom, o których mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów,”,

 b) po lit. y dodaje się lit. z-zi w brzmieniu:

     z) dokonywanie kontroli osób pełniących zadania przewodnika turystycznego i pilota wycieczek,

     za) powoływanie komisji egzaminacyjnej języków obcych,

     zb) pełnienie funkcji sekretarza komisji egzaminacyjnej języków obcych,

     zc) wydawanie przyrzeczenia zaszeregowania (promesy) obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii,

     zd) zaszeregowanie, potwierdzanie, zmiana i uchylanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do rodzajów, określonych w art. 36 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów  wycieczek i przewodników turystycznych, nadawanie, odmowa nadania i zmiana kategorii obiektu hotelarskiego oraz wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich,

     ze) prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich,

     zf) powoływanie zespołu oceniającego obiekty hotelarskie w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

     zg) wydawanie decyzji, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

     zh) dokonywanie kontroli obiektów hotelarskich położonych na terenie województwa w zakresie określonym w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

     zi) przekazywanie w formie elektronicznej ministrowi właściwemu ds. turystyki danych dotyczących skategoryzowanych obiektów hotelarskich w województwie.”;

 

 3) w § 97 uchyla się ust. 2;

 

 4) w 98 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

 

 5) w § 99:

     a) uchyla się oznaczenie ust. 1;

     b) uchyla się ust. 2;

 

 6) 128 otrzymuje brzmienie:

„§ 128. Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej, do zadań którego należy prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynkach i obiektach Urzędu, w tym:

 1) kontrola przestrzegania przepisów i zasad w zakresie przeciwpożarowych wymagań technicznych i technologicznych, a także budowlanych i instalacyjnych;

 2) sporządzanie okresowych analiz stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych zawierających propozycję przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 3) udział w opracowywaniu planów, modernizacji, zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji ogólnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz Scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru dla obiektu i dbanie o aktualizację;

 4) kontrola stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez pracowników;

 5) współdziałanie w szkoleniu pracowników w zakresie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań na wypadek sytuacji nadzwyczajnych;

 6) współpraca z właściwą terenowo jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przygotowania obiektów do działań ratowniczo - gaśniczych;

 7) nadzorowanie terminów i jakości konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych oraz zlecanie usług, w taki sposób by gwarantowały sprawne funkcjonowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

 8) przeprowadzanie praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji we współpracy z właściwą terenowo jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej;

 9) przygotowanie systemów sygnalizacji pożarowej obiektów do połączenia z Centrum Odbiorczym Alarmów Pożarowych;

10) współpraca z operatorem systemów monitoringu świadczącego usługi transmisji alarmu pożarowego;

11) nadzór nad prawidłowym działaniem urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych i systemów transmisji danych;

12) współpraca z właściwą terenowo jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie składania informacji i wyjaśnień, co do przyczyn występowania fałszywych alarmów pożarowych.”.

 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432