XII zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 19 czerwca 2018r.

UCHWAŁA NR 302/4341/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm. ) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    w § 12 w ust. 1 pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) Zespół Inspektora Ochrony Danych, który przy znakowaniu spraw używa symbolu „IOD”;”;

2)    po § 122 wyrazy „Samodzielne stanowisko pracy – Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI” otrzymują brzmienie:
„Zespół Inspektora Ochrony Danych - IOD”;

3)    § 123 i 124 otrzymują brzmienie:
„§ 123. Zespołem Inspektora Ochrony Danych kieruje Inspektor Ochrony Danych.
§ 124. 1. Do zadań Zespołu Inspektora Ochrony Danych należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych oraz stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym:
1)    wypełnianie obowiązków określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwanego dalej „RODO”);
2)    informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich, na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
3)    monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
4)    udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
5)    współpraca z organem nadzorczym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
7)    prowadzenie dokumentacji i spraw dla administratora danych osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania i innych określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji
w Urzędzie;
8)    współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie związanym
z bezpieczeństwem danych osobowych oraz w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.
2. Zespół Inspektora Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000