X zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 stycznia 2018 r.


UCHWAŁA NR 269/3762/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 stycznia  2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 87:

a) uchyla się pkt 1 i pkt 4;

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

            „6) Referat Nadzoru, któremu nadaje się symbol „ZD-VI”;

             7) Referat Inwestycji, któremu nadaje się symbol „ZD-VII”.”;

2) w § 89:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Referat Nadzoru, do zadań którego należy w szczególności:

a) analiza sytuacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie na podstawie miesięcznych sprawozdań finansowych,

b) analiza rocznych raportów o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych przez Ministra Zdrowia,

c) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem programów naprawczych sporządzanych przez kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w przypadku, gdy w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy wystąpiła strata netto,

d) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody nadzorowanym samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na zmianę ich wierzycieli,

e) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

f) przygotowywanie informacji w sprawie wykonania rocznych i półrocznych planów finansowych przez nadzorowane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek oraz poręczaniem kredytów zaciąganych przez nadzorowane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

h) sporządzanie zbiorczych kwartalnych sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) przedkładanych przez nadzorowane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

i) sporządzanie zbiorczych kwartalnych sprawozdań dotyczących zobowiązań nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

j) opracowywanie i aktualizowanie zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, użyczenia oraz oddania w użytkowanie aktywów trwałych przez nadzorowane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

k) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie oraz oddanie w użytkowanie aktywów trwałych przez nadzorowane samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

l) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na wniesienie majątku nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub przysługującego im do niego prawa w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność inną niż działalność lecznicza,

m) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem, łączeniem i likwidacją nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

n) przygotowywanie projektów uchwał o nadaniu/zmianie statutu nadzorowanemu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,

o) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rad społecznych w nadzorowanych zakładach opieki zdrowotnej,

p) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem regulaminów działalności rad społecznych nadzorowanych zakładów opieki zdrowotnej,

q) prowadzenie spraw związanych z wyborem przez sejmik województwa członków do rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

r) prowadzenie spraw kadrowych kierowników nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko kierownika zakładu, ustalanie wynagrodzenia i przyznawanie nagród rocznych,

s) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów o używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez kierowników nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

t) przeprowadzanie kontroli kompleksowych nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie:

- realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

- gospodarki finansowej,

u) przeprowadzanie kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb,

v) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,

w) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji wspólnych zakupów przez podmioty lecznicze;”,

 

b) w pkt 2 w lit. j uchyla się tiret trzecie,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    „4) Referat Inwestycji, do zadań którego należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw finansowych związanych z udzielaniem dotacji z budżetu województwa z przeznaczeniem na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (opracowywanie umów, analiza dokumentacji rozliczeniowej),

b) sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie wykonania budżetu dotyczących udzielonych dotacji i przedkładanie ich Departamentowi Finansów,

c) gromadzenie informacji z zakresu planowanych zadań inwestycyjnych w nadzorowanych zakładach opieki zdrowotnej, celem opracowania projektów wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu w dziale ochrony zdrowia,

d) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem z budżetu województwa udziałów własnych do projektów finansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej nadzorowanych zakładów opieki zdrowotnej,

e) prowadzenie spraw finansowych w zakresie zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim w części dotyczącej ochrony zdrowia,

f) monitoring zadań inwestycyjnych w nadzorowanych zakładach opieki zdrowotnej,

g) obsługa zadania pn.: „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych - w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane - dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”,

h) opiniowanie wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z PFRON,

i) obsługa programu PFRON „wyrównywanie różnic między regionami” w obszarze A, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566