VIII zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 29 grudnia 2017r.

UCHWAŁA NR 264/3675/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2096) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 14 uchyla się ust. 3;

 

2) w § 28 w pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie:

   „n)  współpraca z Kancelarią Zarządu w zakresie wykonywania zadań publicznych przez członków
         Zarządu,”;

 

3) w § 38 uchyla się pkt 11;

 

4) w § 40:

    a) w pkt 4 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

     „f) opracowywanie materiałów związanych z wykonaniem budżetu województwa;”,

    b) uchyla się pkt 11;

 

5) w § 59:

    a) pkt 1otrzymuje brzmienie:

     „1)  Referat Regionalnej Polityki Rolnej, któremu nadaje się symbol „ROR-VII”;”,

    b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

     „7) Samodzielne stanowisko pracy ds. jakości żywności, któremu nadaje się symbol
     „ROR-VIII”.”;

 

6) § 60 otrzymuje brzmienie:

   „§ 60. Do zadań Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich należy w szczególności
    prowadzenie spraw z zakresu:

   1) rolnictwa, jakości żywności, rybactwa śródlądowego i łowiectwa;

   2) rozwoju obszarów wiejskich, w tym realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci
   Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego;

   3) wdrażania działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;

   4) rozwoju obszarów rybackich, w tym:

    a) wdrażania osi 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
    PO RYBY 2007-2013,

    b) wdrażania Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”
    PO RYBY 2014-2020;

   5) osi priorytetowej 5 – Pomoc techniczna PO RYBY 2007-2013;

   6) pomocy technicznej w ramach PO RYBY 2014-2020.”;

 

7) w § 61:

a) pkt 1otrzymuje brzmienie:

   „1) Referat Regionalnej Polityki Rolnej, do którego zadań należy w szczególności:

    a) kreowanie polityki regionalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wynikającej ze strategii
    rozwoju województwa i programów wojewódzkich,

    b) opracowywanie dokumentów dotyczących rozwoju i modernizacji terenów wiejskich,

    c) współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządem terytorialnym rolniczym,
    społeczno-zawodowymi organizacjami rolniczymi, szkołami oraz związkami branżowymi
    w zakresie stymulowania rozwoju, monitorowania oraz rozwiązywania problemów rolnictwa,

    d) popularyzowanie ekologicznych metod produkcji rolnej,

    e) przygotowywanie, w uzgodnieniu z Departamentem Finansów, projektów uchwał Sejmiku
    w sprawie zaliczenia gminy, w szczególnie gospodarczo uzasadnionych przypadkach,
    do okręgu podatkowego innego niż wynika to z obowiązujących przepisów,

    f) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa o utworzenie rejonu zamkniętego
    wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany odmian sadzeniaków
    ziemniaka,

    g) wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18 % zawartości
    alkoholu,

    h) inspirowanie działań na rzecz modernizacji terenów wiejskich i rolnictwa, zrównoważonego
    wielofunkcyjnego rozwoju,

    i) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem programu Samorządu Województwa - Program
    odnowy wsi województwa podlaskiego,

    j) wspieranie pszczelarstwa,

    k) koordynacja prac Zespołu ds. aktywizacji pszczelarstwa,

    l) wdrażanie działań własnych Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
    Województwa Podlaskiego wpisujących się w zadania Referatu,

    m) promocja rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego Województwa w kraju i za granicą,
    w tym w szczególności poprzez:

     - promowanie regionalnych i tradycyjnych producentów żywności, twórców rękodzieła ludowego
     i artystów,

     - organizacja i uczestnictwo w targach rolnych, żywnościowych oraz rolnictwa ekologicznego,

     - udział w inicjatywach promujących kulturę wiejską, dziedzictwo kulturowe, turystykę wiejską,
     w tym agroturystykę,

     - organizacja lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach
     propagujących postęp techniczny i nowe technologie w rolnictwie oraz ich efekty gospodarcze,

     - organizacja konkursów lub ich etapów dotyczących promocji obszarów wiejskich i jakości życia
     na wsi;”,

 

b) w pkt 5 w lit. p kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

   „6) Samodzielne stanowisko pracy ds. jakości żywności, do którego zadań należy 
   w szczególności:

   a) inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój rynku żywności wysokiej jakości
   w województwie podlaskim,

   b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
   rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, w zakresie rejestracji na Liście
   Produktów Tradycyjnych,

   c) propagowanie krajowych i unijnych systemów znakowania żywności wysokiej jakości
   i wspieranie producentów w uzyskiwaniu stosownych certyfikatów _ w tym chronionych nazw
   i oznaczeń geograficznych oraz żywności rolnictwa ekologicznego,

   d) informowanie mieszkańców województwa podlaskiego o możliwościach wykorzystania
    zewnętrznych źródeł finansowania na inwestycje związane z przetwórstwem spożywczym,

   e) realizacja operacji mających na celu rozwijanie krótkich łańcuchów dystrybucji żywności
   oraz budowaniu wartości dodanej związanej z produkcją żywności,

   f) realizacja operacji dot. żywności wysokiej jakości mających na celu ułatwianie wymiany wiedzy
   tematycznej i analitycznej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich
   oraz wymianai rozpowszechnianie rezultatów – w tym z wykorzystaniem środków Krajowej Sieci
   Obszarów Wiejskich,

   g) realizacja operacji na rzecz promowania współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez
   rolników wspólnych inwestycji w zakresie żywności wysokiej jakości – w tym z wykorzystaniem
   środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

   h) gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu Rozwoju
   Obszarów Wiejskich w zakresie dotyczącym żywności wysokiej jakości – w tym z wykorzystaniem
   środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

   i) współpraca z inspekcjami, służbami sektora rolniczego i rolniczymi innymi podmiotami
   w zakresie harmonizacji interpretacji przepisów związanych z przetwórstwem w otoczeniu
   gospodarstw rolnych oraz odnośnie ustawicznego podnoszenia jakości produktów lokalnych,

   j) informowanie mieszkańców województwa podlaskiego na temat form prowadzenia
   działalności związanych z produkcją i sprzedażą produktów lokalnych, w tym zwłaszcza
   sprzedaży i dostaw bezpośrednich oraz rolniczego handlu detalicznego.”;

 

8) uchyla się § 62;

 

9) w § 100 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

   „9) Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji).”.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 3-8, które wchodzą w życie
      z dniem 1 stycznia 2018 r.