VII zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 20 listopada 2017 r

 

UCHWAŁA NR 255/3516/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 listopada 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 39:

a) uchyla się pkt 4,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego;”;

 

 2) w § 40:

a) w pkt 1 lit h otrzymuje brzmienie:

„h) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i udział w ich aktualizacji we współpracy z właściwymi instytucjami pośredniczącymi,”,

b) w pkt 2 uchyla się lit. a,

c) w pkt 3 lit b otrzymuje brzmienie:

„b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych
w ramach RPOWP 2014-2020 i opracowywanie propozycji ich aktualizacji we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,”,

d) w pkt 8:

- lit h otrzymuje brzmienie:

„h) prowadzenie w porozumieniu z Podlaskim Biurem Planowania Przestrzennego, bieżących spraw związanych z polityką przestrzennego zagospodarowania województwa,”,

- uchyla się lit. k;

 

3) w § 45:

a) w pkt 2 b otrzymuje brzmienie:

„b) wdrażanie RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa I (Działanie 1.1, Poddziałanie    1.2.2, Działanie 1.4), Oś Priorytetowa IV oraz Oś Priorytetowa VIII, w tym:

- przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków
o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,

- opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

- organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

- weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów,

- udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

- organizowanie procesu oceny oraz udział w ocenie projektów pozakonkursowych,

- udział w ocenie projektów wdrażanych w ramach RLKS,

- organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów
do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków
do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP,

- przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,

- obsługa SL2014 oraz SOWA,

- udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

- organizowanie naboru ekspertów,

- rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej,

- archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;”,

 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

           „9) Referat Wdrażania RLKS, do zadań którego należy w szczególności wdrażanie  Działania 8.6 oraz Działania 8.5 RPOWP 2014-2020 w zakresie EFRR, w tym:

a) potwierdzanie terminu naboru wniosków oraz dostępności środków przewidzianych w ramach planowanych konkursów ogłaszanych przez LGD,

b) akceptacja zmian harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez LGD,

c) opracowywanie propozycji warunków udzielenia wsparcia i ich aktualizacja w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi Referatami Departamentu oraz innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

d) weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia projektów wybranych
i przekazanych przez LGD,

e) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów wybranych przez LGD oraz spełniających warunki udzielenia wsparcia,

f) opiniowanie procedur stosowanych przez LGD,

g) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,

h) obsługa SL2014 oraz SOWA,

i) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej,

j) archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

k) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów oraz udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

l) przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków
o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,

m) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

n) organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

o) organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów
do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP, przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,

p) organizowanie naboru ekspertów,

q) rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej;”,

 

 c) w pkt 10 b otrzymuje brzmienie:

„b) wdrażanie RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa V oraz Oś Priorytetowa VI, w  tym:

- przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków
o dofinansowanie we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,

- opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

- organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

- weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów,

- udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

- organizowanie procesu oceny oraz udział w ocenie projektów pozakonkursowych,

- udział w ocenie projektów wdrażanych w ramach RLKS,

- organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów
do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków
do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP,

- przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,

- obsługa SL2014 oraz SOWA,

- udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania, wdrażania i kontroli RPOWP,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

- organizowanie naboru ekspertów,

- rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej,

- archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”;

 

 4) w § 48 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji,”,

 

 5) w § 49:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

 „b) wdrażanie powierzonych Departamentowi działań EFS w ramach RPOWP 2014-2020,
o których mowa w § 48 pkt 2, w tym:

- koordynacja zadań wynikających z pracy referatów Departamentu,

- współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego (DRR) w opracowaniu i aktualizacji dokumentów programowych (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

- współpraca z referatami wdrażania w zakresie przygotowywania regulaminów konkursu,

- udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,

- przeprowadzenie wyboru ekspertów w obszarach kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, włączenia społecznego, usług społecznych i ekonomii społecznej,

- prowadzenie obsługi Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursów RPOWP 2014-2020 ogłaszanych w ramach działań wdrażanych przez Departament,

- współpraca z DRR w zakresie działań informacyjnych dotyczących EFS,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu,

- informowanie Referatu Finansów w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, ”,

 b) w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

       „i) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:

- weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,

- współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków,

- przygotowanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności
do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów,

- udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,

- raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE,

- informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE,

- analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,”,

 c) pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„3) Referat Wdrażania Kształcenie Ogólne, do zadań którego należy wdrażanie Podziałania 3.1.2 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,

c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,

d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:

- przygotowywanie dokumentacji konkursowej/regulaminu konkursu,

- ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,

e) przygotowywanie umów i aneksów do umów o dofinansowanie projektów
w zakresie RPOWP 2014-2020,

f) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów
w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:

- weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,

- współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków
w ramach RPOWP 2014-2020,

- przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów PO KL i RPOWP 2014-2020,

- udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,

- raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,

g) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,

h) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13 oraz SL2014) zgodnie
z wykonywanymi zadaniami,

i) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

j) archiwizacja dokumentów;

4) Referat Wdrażania Włączenie Społeczne, do zadań którego należy wdrażanie Działania 7.1, 7.2, 7.3  RPOWP 2014-2020, w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych
do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,

c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,

d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:

- przygotowywanie dokumentacji konkursowej,

- ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,

e) organizowanie procesu naboru projektów pozakonkursowych, przyjęcie do realizacji i rozliczanie projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w zakresie koordynowania i monitorowania ekonomii społecznej,

f) przygotowywanie umów/decyzji i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie RPOWP 2014-2020,

g) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów
w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:

- weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,

- współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków w ramach RPOWP 2014-2020,

- przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów RPOWP 2014-2020,

- udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,

- raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,

h) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,

i) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13 oraz SL2014) zgodnie
z wykonywanymi zadaniami,

j) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

k) archiwizacja dokumentów;

5) Referat Kontroli Projektów Kształcenie i Rynek Pracy, do zadań którego należy kontrola projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO KL (projekty konkursowe w ramach Priorytetu VII (Działania 7.2, 7.4) i Priorytetu IX (z wyłączeniem Działania 9.5)) i RPOWP 2014-2020 Oś priorytetowa II (Działanie 2.3), Oś priorytetowa III (Działania 3.1 i 3.3) oraz Oś priorytetowa IX (Działanie 9.1 w zakresie projektów dotyczących kształcenia i rynku pracy), w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji
i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) współudział w opracowywaniu Rocznych Planów Kontroli, sporządzanie analizy ryzyka
i jej kwartalnej aktualizacji w ramach projektów podlegających kontroli,

c) prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz analiza raportów z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty w powyższym zakresie,

d) prowadzenie kontroli trwałości w ramach działań PO KL i RPOWP,

e) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,

f) wydawanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych (o ile stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości),

g) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli,

h) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań PO KL i RPOWP 2014-2020,

i) informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań PO KL i RPOWP 2014-2020,

j) weryfikacja poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,

k) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,
l) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13 oraz SL2014) zgodnie z wykonywanymi zadaniami,

m) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

n) archiwizacja dokumentów;

6) Referat Wdrażania Kształcenie Zawodowe i Rozwój Przedsiębiorczości, do zadań którego należy wdrażanie Działania 2.3, Poddziałania 3.1.1, Poddziałania 3.1.3 i Działania 3.3 RPOWP 2014-2020, w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Referatu,

c) udział w przygotowywaniu harmonogramu konkursów na dany rok,

d) organizowanie procesu naboru projektów w trybie konkursowym, w tym:

- przygotowywanie dokumentacji konkursowej,

- ocena projektów współfinansowanych w ramach EFS,

e) przygotowywanie umów/decyzji i aneksów do umów o dofinansowanie projektów w zakresie RPOWP 2014-2020,

f) prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów oraz rozliczanie finansowe projektów
w zakresie RPOWP 2014-2020, w tym:

- weryfikacja oraz zatwierdzanie części sprawozdawczej i finansowej wniosków o płatność, w tym poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność beneficjentów,

- współpraca z Referatem Finansów przy sporządzaniu Poświadczeń i deklaracji wydatków
w ramach RPOWP 2014-2020,

- przygotowywanie dyspozycji wystawiania zleceń płatności w zakresie środków europejskich,
o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz wystawianie zleceń płatności do Departamentu Finansów w zakresie środków dotacji celowej,

- prowadzenie monitoringu okresowego, rocznego oraz końcowego z realizacji obsługiwanych projektów RPOWP 2014-2020,

- udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 w zakresie zadań Referatu oraz przekazywanie do Referatu Finansów,

- raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań RPOWP 2014-2020,

- analiza zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

- przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,

g) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,

h) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13 oraz SL2014) zgodnie
z wykonywanymi zadaniami,

i) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

j) archiwizacja dokumentów;

7) Referat Finansów, do zadań którego należy w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji
i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) opracowanie prognoz wydatków, w tym zapotrzebowania na środki dotacji celowej i środki europejskie, zabezpieczenie środków na realizację RPOWP 2014-2020 w zakresie wdrażanych Priorytetów/Osi Priorytetowych,

c) sporządzanie harmonogramów, wnioskowanie o środki dotacji celowej oraz sporządzanie prognoz wypłat na rzecz beneficjentów RPOWP 2014-2020 (we współpracy z referatami wdrożeniowymi),

d) sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa - finansowanie wkładu krajowego,

e) sporządzanie deklaracji wydatków w ramach wdrażanych Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020,

f) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE oraz niepodlegających raportowaniu do KE (do IZ),

g) prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie w ramach RPOWP 2014-2020,

h) odzyskiwanie kwot, w tym o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,
m.in. w zakresie monitorowania zwrotów środków oraz przygotowywania niezbędnej dokumentacji
do wydania decyzji, o której mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych,

i) bieżąca współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach realizowanych płatności na rzecz beneficjentów RPOWP 2014-2020,

j) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w przygotowaniu Planów Działania Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020 (w części dotyczącej Departamentu EFS),

k) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPOWP 2014-2020,

l) udział w sporządzaniu informacji kwartalnych z realizacji RPOWP 2014-2020 oraz przekazywanie do Departamentu Rozwoju Regionalnego,

m) obsługa różnych form podnoszących kwalifikacje pracowników,

n) współpraca z Departamentem Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń, konferencji, seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWP 2014-2020 w ramach działań wdrażanych przez Departament EFS,

o) zapewnienie pracownikom Departamentu EFS materialno-technicznych warunków pracy
w ramach środków PT oraz bieżące monitorowanie stanu zatrudnienia w Departamencie w kontekście współfinansowania z PT,

p) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz SL2014 (zgodnie
z wykonywanymi zadaniami),

q) archiwizacja dokumentów;

8) Referat Kontroli Projektów Włączenie Społeczne, do zadań którego należy kontrola projektów współfinansowanych z EFS w ramach PO KL (projekty systemowe oraz projekty konkursowe
w ramach Działania: 6.2, 6.3, 7.3, 8.2, i  9.5 PO KL) i RPOWP 2014-2020: Oś priorytetowa VII (Działania 7.1, 7.2, 7.3) i Oś priorytetowa IX (Działanie 9.1 w zakresie projektów dotyczących włączenia społecznego oraz kosztów bieżących i aktywizacji LGD), w szczególności:

a) udział w przygotowaniu i aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do prawidłowego wdrażania RPOWP 2014-2020 (w szczególności Instrukcji Wykonawczych, Opisu Funkcji
i Procedur, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych),

b) opracowywanie Rocznych Planów Kontroli, sporządzanie analizy ryzyka i jej kwartalnej aktualizacji w ramach projektów podlegających kontroli współfinansowanych w ramach EFS,

c) prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS oraz analiza raportów z kontroli przeprowadzonych przez inne uprawnione podmioty w powyższym zakresie,

d) prowadzenie kontroli trwałości w ramach działań PO KL i RPOWP 2014-2020,

e) sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,

f) wydawanie i monitorowanie zaleceń pokontrolnych (o ile stwierdzono uchybienia i/lub nieprawidłowości),

g) sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli,

h) raportowanie o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań PO KL i RPOWP 2014-2020,

i) informowanie Referatu Finansów o nieprawidłowościach niepodlegających raportowaniu do KE w obrębie obsługiwanych działań PO KL i RPOWP 2014-2020,

j) weryfikacja poprawności przeprowadzenia zamówień publicznych,

k) odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi, w tym środków, o których mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych,

l) obsługa Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz SL2014 (zgodnie z wykonywanymi zadaniami),

m) wprowadzanie danych z zakresu pracy Referatu do funkcjonujących w Urzędzie systemów informatycznych,

n) archiwizacja dokumentów.”;

 

6) w § 51 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opracowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów i opracowywanie propozycji ich aktualizacji w zakresie właściwym dla Biura;”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.