VI zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 31 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 252/3449/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 31 października 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 1 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

„30) Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich, który przy znakowaniu spraw używa symbolu „RFE”.;

2) po 128 dodaje się wyrazy w brzmieniu: „Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich – RFE”;

3)  po wyrazach „Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich – RFEdodaje się § 128a i § 128b w brzmieniu:

„§ 128a. Samodzielne stanowisko pracy – Rzecznik Funduszy Europejskich podlega bezpośrednio Marszałkowi.

§ 128b. Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy Rzecznik Funduszy Europejskich należy monitowanie i sygnalizowanie poszczególnym instytucjom systemu wdrażania propozycji usprawnień i ulepszeń w procesie realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych w szczególności:

1) przyjmowanie, analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie zgłoszeń dotyczących utrudnień
i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;

2) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach RPOWP 2014-2020
oraz formułowanie propozycji usprawnień dla Instytucji Zarządzającej RPOWP 2014-2020;

3) prowadzenie rejestru zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień
w zakresie realizacji RPOWP 2014-2020;

4) sporządzanie - w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni - rocznego raportu
z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich i przedkładanie go Instytucji Zarządzającej,
która zamieszcza zbiorczy raport na swojej stronie internetowej.”.

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 [1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz.379, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,
poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935, poz. 1475.