V zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 4 października 2017r.

UCHWAŁA NR 245/3330/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 4 października 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
    w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa
    Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
    Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w § 57 pkt 5 otrzymuje
    brzmienie:

„5)  Referat ds. Wdrażania RLKS, do zadań którego należy realizacja zadań związanych
      z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności:

 1. informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach przyznawania pomocy,
 2. przyjmowanie, rejestrowanie i kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy,
 3. sporządzanie umów i aneksów, zgodnie z zasadami Programu na podstawie pozytywnej kontroli administracyjnej,
 4. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,
 5. prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i przesyłanie danych do Agencji Płatniczej,
 6. stwierdzanie i rozpatrywanie nieprawidłowości/błędów,
 7. wprowadzanie danych dotyczących wniosków o przyznanie pomocy do systemu OFSA-PROW-DD oraz innych baz danych,
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Zarząd Województwa
  i wydawanych przez Marszałka,
 9. współpraca z innymi komórkami w zakresie promocji i monitoringu oraz ewaluacji PROW”;”.

                         

 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,
     poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935, 1475.