Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

UCHWAŁA NR 9/81/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 8 stycznia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, ze zm.[1]) uchwala się, co następuje: 

 § 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 § 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

 § 4. Traci moc uchwała Nr 327/4891/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałą Nr 334/5010/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2019 r.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1432

Załączniki do treści