Regulamin Organizacyjny UMWP

UCHWAŁA NR 181/2362/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują moc do czasu wydania nowych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 262/3791/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zmieniona uchwałami: Nr 271 /3920/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 2 /21/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr 24 /207/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 28 /245/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Nr 37/368/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 58/601/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 77/893/2015 z dnia 16 września 2015 r., Nr 86/1006/2015 z dnia 20 października 2015 r., Nr 95/1165/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., Nr 102/1261/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 119/1415/2016 z dnia 23 lutego 2016 r., Nr 132/1594/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 141/1770/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. , Nr 144/1828/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r., Nr 149/1936/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., Nr 168/2184/2016 z dnia 25 października 2016 r., Nr 170/2218/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Załączniki do treści