IV zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 18 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 227/3085/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 18 lipca 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa
Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
następujące zmiany:

 

1) w § 43 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) Referat Oceny i Wyboru Wniosków II, któremu nadaje się symbol „DEFRR-X”.”;

 

2) w § 45:

a) w pkt 2 w lit. b zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„b)  wdrażanie RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa I (Działanie 1.1, Poddziałanie 1.2.2, Działanie 1.4), Oś Priorytetowa IV oraz Oś Priorytetowa VIII, w tym:”,

 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9) Referat Wdrażania RLKS, do zadań którego należy w szczególności wdrażanie Działania 8.6
      oraz Działania 8.5 RPOWP 2014-2020 w zakresie EFRR, w tym:

a) potwierdzanie terminu naboru wniosków oraz dostępności środków przewidzianych w ramach
planowanych konkursów ogłaszanych przez LGD,

b) akceptacja zmian harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia przez LGD,

c) opiniowanie ogłoszeń o naborze wniosków w ramach planowanych konkursów przez LGD,

d) opracowanie propozycji warunków udzielenia wsparcia i ich aktualizacja w zakresie właściwym
dla Referatu i we współpracy z innymi Referatami Departamentu oraz innymi merytorycznymi
komórkami UMWP,

e) weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia projektów wybranych i przekazanych
przez LGD,

f) przygotowywanie umów o dofinansowanie projektów wybranych przez LGD oraz spełniających
warunki udzielenia wsparcia,

g) opiniowanie procedur stosowanych przez LGD,

h) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania,
wdrażania i kontroli RPOWP 2014-2020,

i) obsługa SL2014 oraz SOWA,

j) sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań
o udzielonej pomocy publicznej,

k) archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

l) weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów oraz udział
w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
do poszczególnych działań RPOWP 2014-2020 w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

m) przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie
we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,

n) opracowanie propozycji kryteriów wyboru projektów i ich aktualizacji w zakresie właściwym
dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami UMWP,

o) organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

p) organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów
do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków
do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP, przygotowywanie
umów/decyzji o dofinansowanie projektów,

q) organizowanie naboru ekspertów,

r) rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej;”,

 

c) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

   „10) Referat Oceny i Wyboru Wniosków II, do zadań którego należy w szczególności:

a) wdrażanie RPOWP 2007-2013, w tym:

- obsługa KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,

b) wdrażanie RPOWP 2014-2020: Oś Priorytetowa V oraz Oś Priorytetowa VI, w tym:

- przygotowywanie propozycji harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie
  we współpracy z Departamentem Rozwoju Regionalnego,

- opracowanie propozycji kryteriów wyboru projektów i ich aktualizacji w zakresie właściwym
  dla Referatu i we współpracy z innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

- organizowanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,

- weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów,

- udział w ocenie formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych
  do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

- organizowanie procesu oceny oraz udział w ocenie projektów pozakonkursowych,

- udział w ocenie projektów wdrażanych w ramach RLKS,

- organizowanie prac związanych z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie wyboru projektów
  do dofinansowania, w tym przygotowywanie projektu uchwał Zarządu o wyborze wniosków
  do wsparcia oraz ogłaszanie decyzji Zarządu na stronie internetowej i w BIP,

- przygotowywanie umów/decyzji o dofinansowanie projektów,

- obsługa SL2014 oraz SOWA,

- udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów dotyczących zarządzania,
  wdrażania i kontroli RPOWP,

- sprawozdawczość z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu, w tym sprawozdań o udzielonej
  pomocy publicznej,

- organizowanie naboru ekspertów,

- rozstrzyganie kwestii z zakresu występowania pomocy publicznej,

- archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.”.

  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

  

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379,  Dz. U. z 2016 r. poz.1948, poz.2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.