III zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 30 maja 2017r.

UCHWAŁA NR 215/2891/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 maja 2017 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 38 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) Samodzielne stanowisko pracy ds. Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, któremu nadaje się symbol „DRR-XII”.”;

2) w § 40:

a) pkt 2, 3, 4 oraz 11 otrzymują brzmienie:

„2) Referat Koordynacji, do zadań którego należy w szczególności:

a) opracowanie i aktualizacja wytycznych programowych dotyczących RPOWP 2014-2020
we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz właściwymi instytucjami pośredniczącymi,

b) opracowanie i aktualizacja opisu systemu zarządzania i kontroli dotyczącego RPOWP 2014-2020 we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz instytucjami pośredniczącymi,

c) opracowanie i aktualizacja instrukcji wykonawczej dotyczącej RPOWP 2014-2020 we współpracy z komórkami wdrożeniowymi oraz instytucjami pośredniczącymi,

d) koordynacja przygotowania i wdrażania instrumentu ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne),

e) udział w koordynacji przygotowania i wdrażania instrumentu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność),

f) wykonywanie zadań związanych z powierzaniem zadań instytucjom pośredniczącym,

g) przekazywanie do KE wniosków dla dużych projektów,

h) udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

i) opracowywanie harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie we współpracy
z komórkami wdrożeniowymi oraz właściwymi instytucjami pośredniczącymi,

j) koordynacja procesu zgłaszania, identyfikacji i monitorowania projektów w trybie pozakonkursowym,

k) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzonymi kontrolami/audytami instytucji zewnętrznych,

l) koordynowanie sporządzania deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania kontroli i audytu,

m) organizacja i koordynowanie prac Zespołu ds. własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

n) obsługa SL2014 oraz SFC2014;

3) Referat Instrumentów Finansowych, do zadań którego należy w szczególności:

a) przygotowanie i aktualizacja strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020 oraz zapewnienie funkcjonowania jej mechanizmów realizacji,

b) przygotowanie kryteriów wyboru operacji w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020,

c) organizowanie procesu wyboru projektów w zakresie instrumentów finansowych w ramach RPOWP 2014-2020,

d) organizowanie naboru ekspertów w zakresie właściwym dla Referatu,

e) przygotowanie i koordynowanie umowy z Beneficjentem w zakresie instrumentów finansowych
w ramach RPOWP 2014-2020, 

f) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o płatność obejmujących wydatki na instrumenty finansowe, w tym:

-  ocena formalna i merytoryczna wniosków o płatność,

-  poświadczanie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność,

-  wystawianie dyspozycji przelewu środków w oparciu o zweryfikowane i potwierdzone wnioski
o płatność,

g) sporządzanie dokumentów niezbędnych do przygotowania poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od IZ do IC w ramach działań obsługiwanych przez Referat,

h) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej,

i) sporządzanie sprawozdań z realizacji RPOWP w zakresie zadań Referatu,

j) raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach w obrębie obsługiwanych działań  RPOWP,

k) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zapotrzebowania na środki finansowe na współfinansowanie obsługiwanych działań,

l) sporządzanie w określonych terminach uaktualnionej prognozy wydatków w zakresie obsługiwanych działań,

m) wprowadzanie zleceń płatności w systemie BGK – Zlecenia,

n) przeprowadzanie kontroli krzyżowych w ramach programu,

o) udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją procedur dotyczących wdrażania RPOWP 2014-2020,

p) ocena formalna i merytoryczna zmian Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej oraz przygotowywanie uchwały dotyczącej zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej
w ramach RPOWP 2014-2020,

q) obsługa SL2014 oraz SFC2014;

4) Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, do zadań którego należy w szczególności:

a) realizacja Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWP, w tym:

- przygotowywanie i aktualizacja Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej,

- przygotowywanie wniosków o płatność,

- sprawozdawczość z wykorzystania oraz rozliczanie dotacji celowej,

- opracowywanie planów i sprawozdań finansowych,

- monitorowanie i raportowanie poziomu wdrażania,

b) realizacja działań informacyjnych i promocyjnych RPOWP, w tym:

- opracowanie i aktualizacja Strategii Komunikacji, Rocznych Planów Działań Informacyjnych
i Promocyjnych RPOWP,

- inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych,

- organizacja szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów RPOWP,

- przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych,

- opracowywanie sprawozdań i informacji z zakresu promocji RPOWP,

- współpraca z mediami w sprawach związanych z RPOWP,

- prowadzenie stron internetowych www.rpowp.wrotapodlasia.pl, www.rpo.wrotapodlasia.pl, www.podlaskiedotacje.pl,

c) udział w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów złożonych do poszczególnych działań RPOWP w ramach prac Komisji Oceny Projektów,

d) udział w pracach CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy),

e) sprawozdawczość w zakresie budżetu województwa;

11) Samodzielne stanowisko pracy ds. analiz zarządczych, do zadań którego należy
w szczególności opracowywanie materiałów związanych z wykonaniem budżetu województwa;”,

b)   w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12)  Samodzielne stanowisko pracy ds. Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, do zadań którego należy w szczególności prowadzenie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w tym:

- udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom i beneficjentom poprzez kontakt bezpośredni, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną oraz indywidualne konsultacje,

- koordynacja pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych,

- promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie,

- upowszechnianie informacji o projektach oraz efektach realizacji Polityki Spójności
w województwie.”;

3) w § 53 w pkt 16  kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) monitorowanie finansowych postępów realizacji RPOWP 2014-2020, w tym zasady   n+3.”

4) w § 74 w ust. 1:

a) w pkt 1 w lit. q średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:

„r) udzielanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem
na zakup sprzętu ratowniczo–gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;”,

b) w pkt 2 uchyla się lit. zb.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 2260, z 2017 r. poz.730.