II zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 28.03.2017r.

 

UCHWAŁA NR 202/2650/2017

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 28 marca 2017 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.[1]) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w § 57 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

       „6) Referat nadzoru nad prawidłowością prowadzonych postępowań do zadań, którego należy realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności:

a)   ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego,

b)   współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie oceny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

c)   informowanie beneficjentów o wynikach oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)   informowanie beneficjentów o rozwiązaniu umowy w związku z negatywną oceną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

e)   stwierdzanie nieprawidłowości,

f)    przygotowywanie zestawień nieprawidłowości,

g)   kierowanie spraw do organów ścigania,

h)   prowadzenie postępowań w sprawie doniesień o nieprawidłowościach;

 

7)   Referat Koordynacji Działań Delegowanych do zadań, którego należy realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a w szczególności:

a)  koordynowanie i monitorowanie wdrażanych przez Departament działań,

b)  współpraca z referatami Departamentu w zakresie sprawozdawczości PROW,

c)  przygotowywanie na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej sprawozdań bieżących, okresowych i końcowych, oraz na żądanie – dodatkowych informacji i wyjaśnień w zakresie działań Departamentu,

d)  informowanie Agencji Płatniczej o błędach administracyjnych, nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych,

e)  przygotowywanie prognoz wydatków,

f)   współpraca z referatami Departamentu i podmiotami zewnętrznymi w zakresie statystyk, badań i ewaluacji,

g)  opracowywanie informacji, sprawozdań, analiz i innych materiałów pod obrady Sejmiku, jego Komisji, Zarządu i dla potrzeb Marszałka,

h)  przygotowywanie projektów aktów prawnych uchwalanych przez Sejmik, Zarząd
i wydawanych przez Marszałka,

i)   rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszeń prawa oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w ramach wdrażania PROW,

j)   prowadzenie postępowań wyjaśniających w procesie wniesionych skarg, protestów, odwołań oraz doniesień o nieprawidłowościach, we współpracy
z innymi referatami Departamentu oraz innymi merytorycznymi komórkami Urzędu,

k)  rozpatrywanie zastrzeżeń składanych przez Beneficjentów w zakresie ustaleń poczynionych w wyniku weryfikacji postępowań o zamówienia publiczne,

l)   prowadzenie ewidencji dotyczącej informacji publicznej oraz rejestru spraw będących przedmiotem postępowania wyjaśniającego,

m)  współdziałanie z Biurem Prawnym w zakresie reprezentowania SW przed sądami w sprawach dotyczących wdrażania PROW,

n)   kierowanie spraw do organów ścigania,

o)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków beneficjentów,

p)   wprowadzanie danych do elektronicznych rejestrów zewnętrznych,

q)   rejestracja i przechowywanie w formie elektronicznej pozyskanych, zgromadzonych i opracowanych informacji oraz danych dotyczących wdrażania Programu,

r)   archiwizacja dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków,

s)  inne zadania zlecone przez Instytucję Zarządzającą bądź Agencję Płatniczą;”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz.1948, poz.2260.