I zmiana Regulaminu Organizacyjnego z dnia 24.01.2017

UCHWAŁA NR 187/ 2466/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 24 stycznia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 181/2362/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 55 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„§ 55. W Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich tworzy się następujące wewnętrzne komórki organizacyjne:”;

2) w § 68 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) Referat Informacji Regionalnej i Komunikacji Społecznej, któremu nadaje się symbol „DWZ-VII”.”;

3) w § 70 w pkt 5 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) Referat Informacji Regionalnej i Komunikacji Społecznej, do zadań którego należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wydawaniem gazety prezentującej działalność Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa oraz najważniejsze informacje z życia regionu,

b) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z promocją Województwa i działalnością informacyjną,

c) stworzenie i wdrażanie „Strategii Komunikacji Społecznej Województwa Podlaskiego” opracowanej w celu promocji Województwa i informowania o działalności Samorządu Województwa w mediach społecznościowych,

d) współpraca ze wszystkimi departamentami oraz jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w zakresie gromadzenia i publikacji informacji na temat działalności Samorządu Województwa,

e) współpraca z Referatem „Wrota Podlasia” i Rzecznikiem Prasowym Urzędu w zakresie publikowanych treści oraz obsługi prasowej wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa,

f)  realizacja działań informacyjnych związanych z działalnością inwestycyjną i współpracą gospodarczą na terenie Województwa Podlaskiego.”;

4) w § 74 pkt 4 lit c otrzymuje brzmienie:

„c) wykonywanie czynności wynikających ze sprawowania przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa, o których mowa w § 75 pkt 5 – 11;”;

5) § 75 otrzymuje brzmienie:

„§ 75. Departament Infrastruktury i Transportu wykonuje czynności wynikające ze sprawowania przez Zarząd nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych i osób prawnych oraz czynności wynikające ze sprawowania przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Województwa:

1) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

2) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku;

3) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży;

4) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach;

5) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. z siedzibą w Białymstoku;

6) Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży;

7) Agencją Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach;

8) Wodociągami Podlaskimi Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach;

9) Łomżyńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży;

10) WOSiR Szelment Sp. z o.o. z siedzibą w Szelmencie;

11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.