Opłaty - alkohole

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP wydaje zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) w roku poprzednim.

Tabela opłat dotycząca wydawanych dokumentów, zamieszczona jest poniżej w załączniku.

Załączniki do treści