Oferta pracy na stanowisko: zastępca dyrektora z dnia 2019-05-15

Numer konkursu OR-III.210.33.2019
Departament Departament Zdrowia
Data 2019-05-15
Termin składania ofert 2019-05-27
Stanowisko zastępca dyrektora

OR-III.210.33.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

zastępcy dyrektora departamentu

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

 

Ofertę na stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe magisterskie;
 6. staż pracy: ogółem minimum 4 lata;
 7. prawo jazdy kat. „B”;
 8. umiejętności zawodowe:
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem;

 

 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz zadań merytorycznych realizowanych w Departamencie Zdrowia, w szczególności: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, ustawy z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub opieki zdrowotnej lub ekonomiki zdrowia lub posiadanie specjalizacji w dziedzinie zdrowie publiczne;
 2. umiejętność pracy z zespołem, kierowania zespołem, rozwiązywania konfliktów, organizacji i planowania pracy, umiejętność obsługi komputera, odporność na stres, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, aktywność w działaniu, samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność negocjacji.

III. Zastępca dyrektora departamentu będzie wykonywał następujące zadania:

Koordynacja pracy pracowników Departamentu Zdrowia i nadzór nad realizacją zadań w zakresie:

 • zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw promocji i służby zdrowia;
 • organizacji oraz zapewnienia odbycia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
 • wykonywania czynności nadzoru i kontrolnych nad organizacją i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego pełni rolę podmiotu tworzącego;
 • prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu województwa podmiotom leczniczym dla których Samorząd Województwa Podlaskiego pełni rolę podmiotu tworzącego;
 1. Rozpatrywanie korespondencji przychodzącej i kierowanie do poszczególnych komórek Departamentu;
 2. Akceptowanie i podpisywanie sprawozdań, raportów, pism wewnętrznych oraz wychodzących na zewnątrz nie zastrzeżonych do podpisu Zarządu i Marszałka;
 3. Decydowanie w sprawach wyjazdów służbowych pracowników;
 4. Prezentowanie stanowiska Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawach dotyczących zadań Departamentu Zdrowia;
 5. Współpraca i kontakty z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi oraz innymi podmiotami w zakresie zadań Departamentu Zdrowia;
 6. Zastępstwo Dyrektora Departamentu podczas nieobecności.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 ze zm.), wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 4 000 zł – 4 500 zł., dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę.

 V. Oferty kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora departamentu powinny zawierać:

 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 2. życiorys lub CV;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
 4. kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń itp.) potwierdzających staż pracy tj. ogółem minimum 4 lata;
 5. kserokopię prawa jazdy kat. „B”;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora w Departamencie Zdrowia OR-III.210.33.2019",

w terminie do 27 maja 2019 r.

 na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

 O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń (pok. 119) po zakończeniu procedury rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego po upływie miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

Białystok, dnia 15 maja 2019 r.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

                                                                                               Bogdan Minkiewicz

                                                                                            Sekretarz Województwa

 

 OŚWIADCZENIE KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są: a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

…………………………………

   data i podpis kandydata