Oferta pracy na stanowisko: główny specjalista z dnia 2019-09-12

Numer konkursu OR-III.210.50.2019
Departament Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Data 2019-09-12
Termin składania ofert 2019-09-23
Stanowisko główny specjalista

OR-III.210.50.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Marszałek Województwa Podlaskiego

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko

głównego specjalisty

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Ofertę na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

 I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe; kierunek: informatyka, matematyka, inżynieria oprogramowania, systemy informatyczne, bazy danych, sieci informatyczne, teleinformatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika;
 6. staż pracy: ogółem minimum 4 lata;
 7. umiejętności zawodowe: umiejętność zarządzania środowiskami opartymi na Linux i Windows Server, znajomość podstaw języka HTML, CSS, znajomość działania serwisów www oraz usług klastrowych, znajomość funkcjonowania protokołów pocztowych, znajomość baz danych SQL;
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podpisie elektronicznym, instrukcji kancelaryjnej, znajomość zagadnień związanych z licencjonowaniem oprogramowania, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym;
 2. znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w systemach informatycznych;
 3. znajomość relacyjnych baz danych;
 4. znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją systemów;
 5. znajomość działania usług DNS;
 6. tworzenie prostych aplikacji internetowych;
 7. tworzenie stron internetowych w języku HTML.

III. Główny specjalista będzie wykonywał następujące zadania:

 • Administrowanie serwerami Wrót Podlasia:
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem serwisów WWW i BIP;
 • Wspomaganie użytkowników korzystających ze stron WWW oraz BIP znajdujących się na serwerach CMS;
 • Zarządzanie kontami administratorów JST;
 • Tworzenie projektów witryn dla JST;
 • Współpraca z Wykonawcą systemu w ramach rozwoju oprogramowania CMS;
 • Analiza logów aplikacyjnych;
 • Administrowanie serwerami poczty elektronicznej:
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem usług poczty elektronicznej;
 • Zarządzanie i wsparcie administratorów poczty elektronicznej JST;
 • Zarządzanie bramą antyspamową, analiza spamu i blokowanych wiadomości na bramie;
 • Analiza logów aplikacyjnych;
 • Rejestrowanie wniosków o dostęp do poczty elektronicznej i stron WWW dla JST i jednostek podległych.                                                                                                                                                                    IV. Warunki pracy na danym stanowisku: 
  Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.   Proponowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę zawarta zostanie zgodnie z przepisami art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282), wynagrodzenie zasadnicze brutto w przedziale 3 200 zł – 3 600 zł., dodatek funkcyjny, dodatek za wieloletnią pracę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       V. Oferty kandydatów na stanowisko głównego specjalisty powinny zawierać:
 1. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 2. życiorys lub CV;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 4. kserokopie dokumentów (świadectw pracy, zaświadczeń, itp.) potwierdzających staż pracy, tj. ogółem minimum 4 lata;
 5. oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo polskie;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z załączonym wzorem;
 9. w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282) do oferty należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem przez kandydata imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego OR-III.210.50.2019",

w terminie do 23 września 2019 r.

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

15-888 Białystok

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

 

lub dostarczyć osobiście do pokoju 123 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku nie odsyła dokumentów złożonych i niewykorzystanych w procesie rekrutacji. Kandydat może je odebrać osobiście (po podaniu numeru konkursu) w Referacie Kadr i Szkoleń (pok. 119) po zakończeniu procedury rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne przekazane zostaną do Archiwum Zakładowego po upływie miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

  

Białystok, dnia 12 września 2019 r.

                                                                                                                                                                                

                                                                                   z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

                                                                                               Bogdan Minkiewicz

                                                                                          Sekretarz Województwa

  

OŚWIADCZENIE KANDYDATA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Informacja Administratora w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są: a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

…………………………………

   data i podpis kandydata