Oferta pracy na stanowisko - Dyrektor z dnia 2020-01-15

Data 2020-01-15
Termin składania ofert 2020-02-20
Jednostka organizacyjna Muzueum Podlaskie w Białymstoku
Stanowisko Dyrektor

Załącznik do Uchwały Nr 97/1552/2020

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

I.                   Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Rynek Kościuszki 10

15-426 Białystok

 

II.                Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

1.      Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu humanistycznym.

2.      Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.

3.      Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

4.      Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.      Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

 

III.             Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

1.      Wiedza na temat działalności statutowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

2.      Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.

3.      Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

 

IV.             Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Głównym zadaniem dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności Muzeum będącego wojewódzką samorządową instytucją kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/180/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz realizowania programu jego działania.

 

V.                Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.

1.      Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.

2.      Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Podlaskiego w Białymstoku uwzględniający w szczególności:

1)      warunki finansowe instytucji,

2)      plan działalności obejmujący okres 3 lat, począwszy od 2020 r. (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),

3)      strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

4)      plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

3.      Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.

4.      Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, które zostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.

5.      Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia i inne.

6.      Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.

7.        Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.

8.      Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.

9.        Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych, opatrzone własnoręcznym podpisem.

10.  W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentów to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).

11.  Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.

12.  Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

VI.             Sposób udostępniania informacji o Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Informacje o funkcjonowaniu Muzeum jako instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, piętro III, pok. 308, tel. 85-66-54-614, w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 15.01.2020 r. do dnia 20.02.2020 r. oraz na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych.

 

VII.          Miejsce i termin składania ofert.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:

„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” na adres:

Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

lub składać osobiście w sekretariacie Biura Kultury pok. 305 w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w placówce Poczty Polskiej.

 

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.       Pozostałe informacje.

1.      Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

2.      O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pismem oraz telefonicznie.

3.      Informacje o regulaminie komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

4.      Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 308, tel. 85-66-54-614, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl

5.      Objęcie stanowiska dyrektora na okres 3 lat nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.

 

IX.             Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości.

1.    1. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) organizator ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury innej niż artystyczna na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor.

2.                  2. Kadencja obecnego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku skończyła się 31 grudnia 2019 r.

3.        3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarekomendował organizatorowi wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w drodze konkursu, a nie poprzez powierzenie tej funkcji na kolejny okres dotychczasowemu dyrektorowi.

W związku z powyższym, w celu jak najszybszego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki, zgodnie z § 3 ust. 2 w zw. z § 13 powołanego w ust. 1 rozporządzenia, Zarząd Województwa Podlaskiego podaje niniejszą informację w terminie krótszym niż to wynika z § 4 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia.